Warunki korzystania ze strony

Właścicielem i zarządcą witryny TK Maxx jest TJX Poland sp. z o.o, podmiot zależny przedsiębiorstwa TJX Companies Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

TJX Poland sp. z o.o. to spółka prawa polskiego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 329221, NIP: 7010180987, REGON 141840908, kapitał zakładowy: 35 000 000 PLN, z siedzibą przy ul. Chmielna 19, 00-021, w Warszawie, w Polsce.

Dostęp i korzystanie z niniejszej witryny oraz produktów i usług, jakie można nabywać za jej pośrednictwem, odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Korzystając z witryny użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż obowiązują go niniejsze warunki oraz nasza Polityka prywatności.

Warunki mogą być zmieniane i aktualizowane przez TK Maxx w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Nad tekstem Zasad i warunków będziemy podawać datę ich ostatniej aktualizacji, przy czym każde wykorzystanie witryny po takiej zmianie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.

OGÓLNE WARUNKI 

Warunki użytkowania witryny

Z witryny internetowej można korzystać jedynie w zgodzie z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz wyłącznie w odpowiednich celach zgodnych z prawem, co obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce oraz wszelkich innych jurysdykcjach, na terenie których przebywa użytkownik uzyskujący dostęp do witryny.

Korzystając z witryny użytkownik zobowiązuje się:

 • podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i niemylące informacje we wszystkich formularzach rejestracyjnych lub w inny uzasadniony sposób wskazany przez TK Maxx
 • nie ujawniać jakichkolwiek danych nielegalnych lub nieprawdziwych
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem informacji, które są lub potencjalnie mogą być szkodliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, pokrętne, rasistowskie bądź w jakikolwiek sposób nielegalne lub obraźliwe
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści naruszających prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste

Użytkownik, który otrzymał identyfikator, hasło bądź inne informacje w ramach naszych procedur, ma obowiązek traktowania ich jako poufnych i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. TJX zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego identyfikatora i hasła wybranego przez użytkownika lub nadanego przez TJX, o ile uzna, że nie spełniają ono niniejszych Zasad i warunków.

Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób dostępu do niniejszej witryny. Użytkownik jest także odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby odwiedzające niniejszą witrynę za pośrednictwem jego łącza internetowego znały i przestrzegały niniejszych Zasad i warunków.

Warunki udostępniania witryny

Witryna jest udostępniania tymczasowo i w dowolnym momencie mamy prawo do:

 • jej zamknięcia lub modyfikacji bez uprzedzenia
 • zamknięcia dostępu do jej części lub całości
 • zawieszenia wybranych lub wszystkich oferowanych usług
 • usunięcia z niej towarów, ogłaszanych stanowisk i promocji
 • anulowania rejestracji użytkownika i/lub konta bez uprzedniego powiadomienia
 • zgłaszania wszelkich przypadków łamania przepisów ustawy – Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r., w szczególności jej Rozdziału XXXIII oraz innych aktów regulujących przestępstwa i wykroczenia, w szczególności przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności organom ochrony porządku publicznego oraz, w związku z toczącym się postepowaniem, podania tożsamości dowolnego użytkownika,
 • odmówienia dostępu do witryny, o ile podejmiemy uzasadnione przekonanie, że użytkownik narusza jakikolwiek zapis niniejszych Zasad i warunków lub naszej Polityki prywatności.

WARUNKI DOTYCZĄCE TREŚCI PUBLIKOWANYCH W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTYWANIA

Zamieszczanie odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki do niniejszej witryny można zamieszczać na poniższych zasadach. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pozwolenia na umieszczenie odnośnika bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli uznamy, że doszło do złamania niniejszych zasad.

 • Odnośnik musi zostać umieszczony w sposób uczciwy i legalny, nie może szkodzić naszej reputacji
 • Odnośnik nie może w żaden sposób sugerować jakichkolwiek powiązań, zezwoleń lub aprobaty z naszej strony dla treści, w kontekście których występuje w przypadku, gdy nie ma to miejsca
 • Witryna do której wskazuje odnośnik nie może być objęta funkcją wyświetlania poprzedniego ekranu za pośrednictwem klawisza wstecz na jakiejkolwiek innej stronie
 • Można umieszczać łącza jedynie do głównego adresu danej strony.

Odnośniki do innych witryn

Nasza witryna może posiadać odnośniki do innych witryn nienależących do i nie obsługiwanych przez TK Maxx. Odnośniki te nie mają charakteru polecenia lub aprobaty witryn, do których przenoszą, a TK Maxx udostępnia je wyłącznie dla wygody użytkownika. TK Maxx nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek części witryny, do której przenoszą niniejsze odnośniki, w tym za publikowane tam informacje. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności witryny, do której przenosi go odnośnik z naszej witryny.

W naszej witrynie mogą być także publikowane odnośniki do innych witryn spółki TK Maxx. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z informacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności dla każdej z witryn, które odwiedzają za pośrednictwem odnośnika, gdyż i warunki oraz polityka prywatności mogą nieznacznie się różnić w zależności od witryny.

Prawo autorskie, znak handlowy i inne prawa własności intelektualnej

O ile wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie obrazy, ilustracje, projekty (w tym projekty produktów), elementy graficzne, ikony, fotografie, teksty, materiały dźwiękowe, materiały filmowe, które są publikowane jako część witryny, jak również wybór, ułożenie i organizacja powyższych elementów oraz witryny jako całości (łącznie „Treść”) podlegają prawom autorskim, zasadom dot. znaku towarowego, znaku usługowego, wizerunku handlowego, prawom ochrony własności przemysłowej oraz firmy lub innym prawom własności intelektualnej, licencjom i prawom ochrony wizerunku i prywatności, wszystkim ogólnoświatowym prawom, tytułom i udziałom w powyższych, jakich właścicielem, licencjobiorcą lub podmiotem wykorzystującym w dowolny sposób jest TK Maxx, spółka z jej grupy lub nasi dostawcy. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w niniejszej witrynie stanowi własność TK Maxx, spółek z jej grupy, dostawców i dostawców stron trzecich (stosownie do przypadku) i jest chronione przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Warunki wykorzystania materiałów zamieszczonych na witrynie:

 • Użytkownik może pobrać fragmenty i wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony (stron) witryny dla osobistego wykorzystania jako materiał referencyjny lub w celu zwrócenia uwagi osób w swojej organizacji na materiały publikowane w witrynie
 • Użytkownikowi nie wolno modyfikować egzemplarzy papierowych i cyfrowych jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów filmowych i dźwiękowych oraz elementów graficznych w oddzieleniu od towarzyszącego im tekstu
 • Zawsze należy podawać informację o autorstwie materiałów na witrynie wraz z podaniem ewentualnych, innych wymienionych współautorów
 • Nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek treści witryny w celach handlowych bez uzyskania licencji (pozwolenia) od nas lub naszych licencjodawców
 • W przypadku drukowania, kopiowania lub pobierania jakichkolwiek elementów witryny niezgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami, użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z niniejszej witryny i musi zniszczyć lub, według naszego uznania, zwrócić wszystkie egzemplarze materiałów.

KLAUZULE PRAWNE

Wyłączenie odpowiedzialności

Żaden zapis w niniejszych Zasadach i warunkach nie ogranicza odpowiedzialności spółki TK Maxx za śmierć czy obrażenia wynikające z zaniedbania, rozmyślnego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w kwestii zasadniczej oraz wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć ze względu na wymogi prawa.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zabezpieczy, przejmie odpowiedzialność i pokryje szkody kierownictwa, pracowników, konsultantów, agentów i podmiotów stowarzyszonych spółki TJX Poland sp. z o.o. i spółek z jej grupy, powstałe na skutek roszczeń stron trzecich, odpowiedzialności, strat lub kosztów (w tym m.in. honorariów prawniczych oraz kosztów postepowania sądowego) wynikłych z korzystania z witryny przez użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszych Zasad i warunków.

Prawo do zmian

TK Maxx, wg własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, ma prawo do likwidacji i zmiany usług oferowanych w niniejszej witrynie i/lub dowolnej z jej podstron.

Nieważność

Jeśli jakikolwiek zapis niniejszych warunków okaże się niemożliwy do wyegzekwowania, nie wpłynie to na możliwość egzekwowania pozostałych zapisów zasad i warunków. Wszystkie pozostałe zapisy pozostaną w pełni skuteczne i w mocy. W miarę możliwości, o ile jakikolwiek zapis lub część zapisu może zostać wyłączona lub usunięta, aby zachować ważność pozostałej części, zapis ten będzie interpretowany w ten sposób. Ponadto użytkownik zgadza się na to, że zapis zostanie skorygowany i interpretowany w sposób ściśle odpowiadający pierwotnemu znaczeniu zapisu w ramach dozwolonych prawem.

Uchylenie

Jeśli dojdzie do naruszenia niniejszych Zasad i warunków, a TK Maxx nie podejmie żadnych działań, nadal będzie miał prawo skorzystać ze swoich praw i środków zaradczych w przypadku wszystkich innych naruszeń niniejszych warunków przez użytkownika.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą interpretowane na gruncie prawa polskiego, a w przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia związanego z nimi, rzeczowy spór lub roszczenie będzie rozpatrywane wyłącznie przed polskimi sądami powszechnymi.

Całość Umowy

Niniejsze warunki, zasady zwrotów oraz wszystkie wiadomości e-mail, dotyczące usług TK Maxx stanowią podstawowe warunki regulujące stosunki prawne między stronami (TK Maxx i klienci) i mają pierwszeństwa przed wszelkimi uprzednimi i obecnymi umowami pomiędzy użytkownikiem witryny a TK Maxx. Pod rygorem nieważności uchylenie jakiegokolwiek zapisu Zasad i warunków musi zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora TK Maxx.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KART UPOMINKOWYCH

Karta Upominkowa jest elektronicznym bonem towarowym. Karty Upominkowe można nabywać i wykorzystywać do zakupu towarów jedynie w sklepach TK Maxx w Polsce.

Karta Upominkowa nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym. Nie przyjmujemy zwrotów kart ani nie refundujemy ich wartości.

Kart Upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.

W przypadku gdy cena produktu przekracza wartość karty, różnicę można opłacić gotówką lub innym sposobem płatności akceptowanym w sklepach TK Maxx.

W przypadku, gdy cena produktu jest niższa niż wartość Karty Upominkowej TK Maxx nie wyda reszty w gotówce. Pozostałe saldo karty pozostanie do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Dla jednej transakcji można użyć nie więcej niż pięciu kart.

Oferujemy dwa typy kart, tak zwane karty otwarte mogą być doładowywane do maksymalnej wartości 999,99 złotych i używane zawsze, kiedy saldo jest dodatnie. Natomiast karty o określonej wartości mają ustaloną w chwili zakupu karty wartość i nie mogą być doładowane. Jeśli nie masz pewności, jaki typ karty posiadasz, zapytaj o to w sklepie.

Karty Upominkowe mają bezterminowy okres ważności.

TK Maxx nie aktywuje ani nie wydaje duplikatów anulowanej karty.

Posiadacz Karty Upominkowej odpowiada za jej bezpieczeństwo, a w przypadku kradzieży lub zagubienia nie wystawia się duplikatów.

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa
Wycofanie produktu - Elgetec Beauty & Something Cosmetics Ultrapower Ionic Hair Dryer
Wycofanie produktu - Queenwest Trading Co Baby Blanket – Blue & Beige

Kochasz znane marki i unikatowe skarby w świetnych cenach?

W TK Maxx upolujesz stylowe perełki znanych marek – ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci, kosmetyki, buty, dodatki i produkty dla domu do 60% taniej*. Sklepy TK Maxx czekają na Ciebie!
Znajdź swój sklep >