Oświadczenie TJX Europe o ochronie prywatności oraz zasady dotyczące plików cookie obowiązujące w TJX Europe

Data wejścia w życie: maj 2018 r.

Spółka TJX Companies, Inc. i jej spółki stowarzyszone (zwane łącznie „TJX”) prowadzą nasze sklepy, strony internetowe oraz aplikacje mobilne. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do danych osobowych klientów, gromadzonych lub tworzonych w sklepach, na stronach internetowych lub przy użyciu aplikacji mobilnych TJX. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności opisano rodzaje gromadzonych danych oraz sposoby ich wykorzystywania, udostępniania i ochrony. W oświadczeniu wyjaśniono także możliwości wyboru, jakie klient ma w odniesieniu do swoich danych, oraz sposoby kontaktu z TJX.

Podmiot TJX odpowiedzialny za przetwarzanie danych („administrator danych”) zależy od lokalizacji klienta. Informacje o administratorach danych przedstawiono w Załączniku A. Uwaga: T.K. Maxx i HomeSense to nazwy handlowe administratorów danych.

DANE GROMADZONE PRZEZ TJX

Kategorie danych klientów, które TJX może gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i w inny sposób przetwarzać, mogą różnić się w zależności od kraju i obowiązującego prawa. Zazwyczaj TJX gromadzi, przechowuje i przetwarza dane klientów, którzy korzystają ze stron internetowych TJX w celu przeglądania lub zakupu produktów, bonów elektronicznych lub kart upominkowych, bądź też którzy dobrowolnie przekazują TJX takie dane, na przykład w momencie dołączenia do listy mailingowej, zapisania się do naszego programu lojalnościowego, przystąpienia do promocji lub konkursu, bezpośredniego przesłania treści o sobie na jedną ze stron internetowych TJX albo za pośrednictwem stron TJX w mediach społecznościowych lub poprzez użycie hasztagu bądź innego identyfikatora, którego TJX używa w celu integracji treści z mediów społecznościowych ze swoimi stronami internetowymi, albo którzy składają podanie o pracę, przesyłają zapytania lub biorą udział w ankietach. Dane te przetwarzane są przy użyciu środków elektronicznych i obejmują:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres;
 • dane logowania i konta, w tym nazwę użytkownika, hasło i indywidualny identyfikator użytkownika;
 • dane osobowe, w tym płeć i datę urodzenia;
 • dane dotyczące płatności i karty kredytowej;
 • osobiste preferencje, takie jak preferencje marketingowe i preferencje dotyczące plików cookie;
 • treści, które klient może przesłać za pośrednictwem formularza na stronach internetowych TJX;
 • zdjęcie klienta oraz jakiekolwiek dane osobowe zawarte w treściach przesłanych przez klienta na stronę internetową TJX (takich jak komentarze, zdjęcia i filmy wideo) oraz nazwę konta w mediach społecznościowych, z którego przesłano te dane; a także
 • inne dane osobowe przekazane przez klienta na stronach internetowych TJX, za pośrednictwem aplikacji mobilnych, w formularzach do przekazywania informacji zwrotnych, w naszych sklepach oraz podczas innego rodzaju kontaktów online i offline. 

Nasza strona internetowa automatycznie gromadzi pewne informacje podczas odwiedzin jej przez użytkownika.. Więcej informacji na temat tej aktywności można znaleźć w poniższej Polityce plików cookie TJX Europe.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

W zależności od obowiązującego prawa TJX może gromadzić, wykorzystywać i w inny sposób przetwarzać dane osobowe klienta w celu zrealizowania naszych uzasadnionych interesów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu ochronę informacji. Te interesy obejmują:

 • umożliwienia korzystania ze stron internetowych TJX oraz ich doskonalenia;
 • wysyłania materiałów marketingu bezpośredniego, jeśli klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie;
 • prowadzenia, oceny i usprawniania działalności oraz stron internetowych TJX;
 • zarządzania relacjami z klientami, dostawcami i sprzedawcami;
 • włączenia klienta (na jego życzenie) do programów lojalnościowych i innych programów nagród oraz prowadzenia takich programów;
 • doskonalenia wyboru towarów oraz obsługi klienta;
 • określenia preferencji klienta dotyczących produktów i usług;
 • informowania klienta o nowych produktach, usługach, funkcjach, promocjach, wydarzeniach i ofertach specjalnych związanych z TJX, które zdaniem TJX klient może uznać za cenne; oraz
 • zarządzania udziałem klienta w promocjach, konkursach i loteriach.

W przypadku, gdy z klientem mamy zawartą umowę, przetwarzamy dane osobowe klienta w celu wykonania zamówienia. Obejmuje to:

 • przetwarzanie transakcji biznesowych i realizowanie związanych z tym działań;
 • dostarczanie towarów i usług TJX;

Możemy również wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe w celu ochrony przed oszustwami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz przeciwdziałaniami, a także w celu przestrzegania lub egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych, standardów branżowych oraz naszych polityk oraz regulaminów.  Wykorzystujemy dane osobowe w powyższych celach, gdy jest to konieczne dla zapewnienia ochrony, wykonywania lub obrony naszych praw, lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące nas przepisy prawne. Obejmuje to:

 • weryfikację tożsamości klienta w pewnych przypadkach (takich jak zwrot towaru lub żądanie zwrotu środków);
 • spełnienie wymagań prawnych i/lub regulacyjnych; a także
 • zabezpieczenie działalności TJX, a także w celu ochrony przed oszustwami, nieuprawnionymi działaniami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, w celu ich wykrywania i przeciwdziałania im, oraz w celu zminimalizowania ryzyka.

W przypadku, gdybyśmy chcieli wykorzystać podane nam przez klienta dane osobowe do innych celów niż opisane powyżej, przekażemy klientowi informacje na temat tego przetwarzania w momencie gromadzenia danych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

TJX nie sprzedaje, nie ujawnia w żaden inny sposób ani nie udostępnia gromadzonych przez siebie danych klienta, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

TJX udostępnia dane osobowe klienta podmiotom zewnętrznym, które realizują usługi w imieniu TJX. TJX może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie hostowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych TJX, w celu zapewnienia określonych ich funkcji, wysyłania e-maili, materiałów drukowanych i korespondencji, organizacji loterii, konkursów bądź innych promocji, prowadzenia badań klientów, uwierzytelniania i przetwarzania płatności, zarządzania danymi, analizowania danych i efektywności reklamowej, zapewniania wsparcia klienta, zarządzania roszczeniami klientów, przeciwdziałania oszustwom, chronić nasze zasoby i dane oraz realizacji zamówień. TJX nie upoważnia tych podmiotów zewnętrznych do wykorzystywania ani ujawniania danych w żadnym innym celu niż jest to konieczne do realizacji usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny w imieniu TJX bądź do spełnienia wymagań prawnych. Jakiekolwiek dane osobowe przekazane takim podmiotom zewnętrznym są chronione w sposób opisany poniżej.

W zależności od obowiązującego prawa TJX może także, do celów opisanych w poprzednim akapicie, udostępniać uzyskane dane osobowe swoim spółkom zależnym, spółkom stowarzyszonym lub innym spółkom należącym do grupy. W przypadku przekazania danych osobowych takim podmiotom, TJX zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

TJX może także ujawnić dane klienta: (i) jeśli wymaga tego prawo, rozporządzenie lub proces prawny (taki jak nakaz sądowy bądź wezwanie sądowe), w tym zgodne z prawem żądania organów władzy publicznej warunkowane względami bezpieczeństwa narodowego lub wymaganiami wymiaru sprawiedliwości; (ii) w odpowiedzi na żądania organów władzy publicznej i państwowe organy ścigania; (iii) do celów postępowania prawnego lub w związku z postępowaniem prawnym bądź innym postępowaniem mającym na celu ustalenie, wyegzekwowanie lub obronę praw TJX; bądź (iv) w przypadku gdy TJX uzna, że ujawnienie danych jest konieczne w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie niezgodnych z prawem działań bądź podejrzenia takich działań. 

TJX zastrzega sobie prawo do przekazania jakichkolwiek danych klienta w przypadku sprzedaży lub przekazania całości lub części firmy bądź aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji), ale jedynie po uprzednim podjęciu racjonalnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych klienta.

OCHRONA DANYCH

TJX dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi zapewnienie ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem bądź przypadkową utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. TJX nie może jednak zagwarantować skuteczności tych zabezpieczeń, a żaden zapis zawarty w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako wyraźna ani dorozumiana gwarancja, że nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub nieuprawnionego dostępu, ujawnienia, modyfikacji ani zniszczenia danych.

Usługodawcy mogący mieć dostęp do danych klienta w celu realizacji usług w imieniu TJX będą zobowiązani umownie do zachowania poufności takich informacji, wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń danych oraz niewykorzystywania danych do żadnych innych celów.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strony internetowe TJX mogą zawierać łącza do stron internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrze. Łącza te zamieszczane są w celu zapewnienia ułatwień oraz w celach informacyjnych. Takie strony internetowe mogą działać niezależnie od TJX. Strony internetowe, do których zamieszczono łącza na stronach TJX, mogą mieć własne zasady ochrony prywatności lub informacje dotyczące ochrony prywatności. TJX stanowczo zaleca zapoznanie się z tymi informacjami w przypadku odwiedzenia strony internetowej lub aplikacji za pośrednictwem takich łącz. TJX nie odpowiada za treść ani za działania w zakresie wykorzystywania lub ochrony danych jakichkolwiek stron internetowych ani aplikacji, które nie są powiązane z TJX.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

TJX dokłada starań, aby zapewnić, że dane przetwarzane przez TJX są odpowiednie do zamierzonego wykorzystania, dokładne, aktualne i pełne, a także że ograniczają się do danych potrzebnych do realizacji przetwarzania w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. TJX przechowuje dane tak długo, jak długo są potrzebne do realizacji celów, do których zostały zebrane, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga inaczej. 

PRZESYŁANIE DANYCH

TJX może przekazywać zebrane dane klientów poza granice kraju, w którym zostały zebrane oraz przechowywać dane klientów poza granicami tego kraju. Mogą to być między innymi Stany Zjednoczone oraz inne kraje nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), zgodnie z obowiązującym prawem. W krajach tych mogą nie obowiązywać takie same przepisy o ochronie danych jak w kraju, w którym klient przekazał dane. W przypadku przekazania danych do innych krajów TJX zapewni im ochronę zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz będzie przestrzegać właściwych wymagań prawnych zapewniających odpowiednią ochronę transferu danych do krajów nienależących do EOG. Obejmuje to zawarcie z odbiorcami danych standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, zapewniających, że odbiorca danych jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub, że odbiorca danych wdrożył Wiążące Reguły Korporacyjne. Aby uzyskać kopię wprowadzonych przez nas zabezpieczeń, skontaktuj się z nami, we wskazany poniżej sposób.

PRAWA KLIENTA

Zgodnie z obowiązującym prawem  klient może mieć pewne prawa w odniesieniu do przetwarzania danych klienta przez TJX. Klient ma prawo zażądania dostępu do swoich danych przechowywanych przez TJX, do uzyskania potwierdzenia, czy dane na jego temat istnieją, czy też nie, jak również do otrzymania informacji o treści i źródle tych danych oraz do sprawdzenia ich dokładności. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, klient ma prawo do sprostowania, aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwienia się wykorzystywaniu swoich danych przechowywanych przez TJX.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w tym prawo do przekazania tych danych osobowych do innej organizacji.

Jeśli klient zmieni zdanie i nie chce już otrzymywać informacji marketingowych od TJX, klient ma prawo zażądać, aby TJX zaprzestał wysyłania do klienta informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób. Można to zrobić:

 • zaznaczając odpowiednie pole (pola) na formularzu używanym przez TJX do gromadzenia danych klienta;
 • klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w e-mailu marketingowym otrzymanym od TJX;
 • w inny sposób żądając, aby TJX nie wykorzystywał danych klienta do celów marketingowych.

Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie i bezpłatnie wycofać, ale może to oznaczać, że klient nie będzie już mógł korzystać z usług TJX.

Aby skorzystać z tych praw lub złożyć skargę bądź przesłać zapytanie dotyczące zasad ochrony prywatności obowiązujących w TJX, należy wysłać e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na adres email: data_protection@tjxeurope.com lub wysłać list na adres:

Data Protection Officer
TJX Europe
50 Clarendon Road
Watford
WD17 1TX
Wielka Brytania

W przypadku, gdy klient nie będzie usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, może złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju.

AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA TJX O OCHRONIE DANYCH

Oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane bez powiadamiania klienta, aby uwzględnić zmiany dotyczące przetwarzania danych klienta i zasad ochrony prywatności.  Każda istotna zmiana oświadczenia o ochronie prywatności będzie wyraźnie ogłoszona na każdej stronie internetowej, na której będzie zastosowana. U góry oświadczenia o ochronie prywatności znajduje się data ostatniej aktualizacji.

Zasady dotyczące plików cookie obowiązujące w TJX Europe

Data wejścia w życie: maj 2018 r.

Spółka TJX Companies, Inc. i jej spółki stowarzyszone (zwane łącznie „TJX”) prowadzą nasze sklepy, strony internetowe oraz aplikacje mobilne. TJX automatycznie gromadzi pewne informacje podczas każdej wizyty na swoich stronach internetowych. Informacje te gromadzone są przy użyciu różnych środków, takich jak pliki „cookie”, „sygnały nawigacyjne” i adresy IP, zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszych zasadach.

Podmiot TJX odpowiedzialny za przetwarzanie danych („administrator danych”) zależy od lokalizacji klienta. Informacje o administratorach danych przedstawiono w Załączniku A. Uwaga: T.K. Maxx i HomeSense to nazwy handlowe administratorów danych.

PLIKI COOKIE

Podobnie jak strony wielu innych firm, strony internetowe TJX mogą wykorzystywać pliki „cookie”. Pliki cookie to fragmenty tekstu umieszczane na twardym dysku komputera, gdy użytkownik odwiedza pewne strony internetowe. TJX może wykorzystywać pliki cookie na przykład do ustalenia, czy użytkownik odwiedzał wcześniej daną stronę, czy też odwiedził ją po raz pierwszy, a także do identyfikacji funkcji strony, które mogą być najbardziej interesujące dla użytkownika. Pliki cookie mogą przyczyniać się do poprawy wrażeń użytkownika stron internetowych poprzez zapisanie jego preferencji.

SYGNAŁY NAWIGACYJNE

Niektóre strony mogą zawierać „sygnały nawigacyjne” (nazywane także znacznikami internetowymi, znacznikami pikselowymi i czystymi GIF-ami). Sygnały nawigacyjne umożliwiają podmiotom zewnętrznym uzyskanie takich informacji jak adres IP komputera, na który pobrano stronę, na której występuje sygnał nawigacyjny, adres internetowy strony, na której występuje sygnał nawigacyjny, godzinę wyświetlenia strony zawierającej sygnał nawigacyjny, typ przeglądarki użytej do wyświetlenia strony oraz informacje w plikach cookie skonfigurowanych przez dany podmiot zewnętrzny.

ADRESY IP

Adres IP to unikalny identyfikator, wykorzystywany przez niektóre urządzenia elektroniczne do wzajemnej identyfikacji i komunikacji przez Internet. Gdy użytkownik odwiedzi strony internetowe TJX, TJX może zobaczyć adres urządzenia, z którego użytkownik łączy się z Internetem. TJX wykorzystuje te informacje do określenia ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia oraz ustalenia, z jakiego regionu geograficznego pochodzą osoby odwiedzające strony internetowe TJX. TJX może też wykorzystywać te informacje do doskonalenia swoich stron internetowych.

KATEGORIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH AUTOMATYCZNYCH TECHNOLOGII

Absolutnie niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej TJX oraz do korzystania przez użytkownika z jej funkcji. Bez tych plików cookie niektóre usługi (koszyki zakupów itp.) nie mogą działać.

Wydajnościowe/ Analityczne

Te pliki cookie gromadzą informację na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych, na przykład odwiedzonych działów oraz występujących błędów. Zebrane informacje są wykorzystywane do usprawniania działania stron internetowych TJX.  

Funkcjonalne

Te pliki cookie umożliwiają stronom internetowym TJX zapamiętanie wyborów użytkownika (takich jak nazwa użytkownika) oraz zapewnienie udoskonalonych i bardziej indywidualnych funkcji. Pliki te mogą też służyć do zapamiętania zmian tych części stron internetowych, które użytkownik może dostosować według własnego uznania.

Celowane

Te pliki cookie służą do dostarczania reklam dobranych odpowiednio do zainteresowań użytkowników. Mogą też być wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, jak również do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Pliki te mogą zostać umieszczone na urządzeniu przez TJX lub przez podmiot zewnętrzny za zgodą TJX. Na przykład, jeśli użytkownik wybierze łącze do różnych portali społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter i Pinterest) ze strony internetowej TJX, te portale społecznościowe mogą umieścić pliki cookie na urządzeniu użytkownika i wykorzystywać je do dostarczania celowanych reklam na swoich stronach internetowych lub na innych stronach internetowych.

MOŻLIWOŚCI KLIENTA

Pliki cookie są wykorzystywane za zgodą użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik może zatrzymać pobieranie plików cookie na swój komputer, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W większości przeglądarek można znaleźć wskazówki, jak przestać akceptować nowe pliki cookie, jak otrzymywać informacje o nowych plikach cookie oraz jak wyłączyć istniejące pliki cookie. Wskazówki, jak to zrobić w danej przeglądarce, można znaleźć klikając dział „pomoc” w menu przeglądarki lub odwiedzając stronę www.allaboutcookies.org.  Uwaga: wyłączenie plików cookie może uniemożliwiać pełne korzystanie z wszystkich funkcji stron internetowych TJX.

Oprócz uprawnień kontrolnych wykonywanych z poziomu przeglądarki, plikami cookie stron trzecich można zarządzać, odwiedzając strony internetowe:  aboutads.info/choices/ oraz youronlinechoices.eu/.

KONTAKT Z TJX

Odpowiedzi na pytania lub informacje dotyczące zasad postępowania z danymi obowiązujących w TJX można uzyskać, wysyłając e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na adres email: data_protection@tjxeurope.com lub list na adres:

Data Protection Officer
TJX Europe
50 Clarendon Road
Watford
WD17 1TX
Wielka Brytania

 

Załącznik A

Podmioty TJX

1. TJX UK, spółka założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03094828, z siedzibą pod adresem 50 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Watford WD17 1TX.

2. TJX IRELAND UNLIMITED COMPANY, spółka założona i zarejestrowana w Irlandii pod numerem 316341, z siedzibą pod adresem Segrave House, 19-20 Earlsfort Terrace, Dublin 2.

3. TJX DISTRIBUTION LTD. & CO. KG, spółka założona i zarejestrowana w Niemczech pod numerem HRA 23488, z siedzibą pod adresem Peter-Mueller-Strasse18, 40468 Duesseldorf, Niemcy.

4. TJX DEUTSCHLAND LTD & CO KG, spółka założona i zarejestrowana w Niemczech pod numerem HR A 19118, z siedzibą pod adresem Peter-Mueller-Strasse18, 40468 Duesseldorf, Niemcy.

5. TJX EUROPEAN DISTRIBUTION SP. Z.O.O., spółka założona w Polsce i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329221, NIP: 7010180875, REGON 141840956, kapitał zakładowy: 8 050 000 PLN, z siedzibą pod adresem ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, Polska.

6. TJX POLAND SP Z.O.O, spółka założona w Polsce i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000329191, NIP: 7010180987, REGON 141840908, kapitał zakładowy: 35 000 000 PLN, z siedzibą pod adresem ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, Polska.

7. TJX EUROPE BUYING GROUP LIMITED, spółka założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 06846443, z siedzibą pod adresem 50 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, Watford WD17 1TX.

8. JUSY MEAZZA BUYING COMPANY S.R.L., spółka założona i zarejestrowana we Włoszech pod numerem 05956200488, z siedzibą pod adresem Via Vespasiano da Bisticci 4/6, 50136 Florencja, Włochy, adres zarejestrowanego przedstawiciela: Lungarno Guicciardini 21, 50100 Florencja, Włochy.

9. TJX NEDERLAND B.V.,, spółka założona i zarejestrowana w Holandii pod numerem 62425102, z siedzibą pod adresem Strawinskylaan 411, WTC, Toren A, 4de etage, 1077XX Amsterdam, Holandia („TJX Netherlands”).

10. TJX OESTERREICH LTD. & CO. KG, spółka założona i zarejestrowana w Austrii pod numerem FN 417129 a., z siedzibą pod adresem Nordring 2-10/9, 2334 Vösendorf, Austria („TJX Austria”).