Oświadczenie TJX Europe o ochronie prywatności oraz zasady dotyczące plików cookie obowiązujące w TJX Europe

Data wejścia w życie: Październik 2020

 

TJX Companies, Inc. i jej podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „TJX”) obsługują nasze sklepy, witryny internetowe i aplikacje mobilne. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych klientów, które gromadzimy lub generujemy w naszych sklepach, na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje rodzaje gromadzonych informacji oraz sposób ich wykorzystywania, udostępniania i ochrony. Wyjaśnia również opcje, które przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych oraz informuje, jak możesz się z nami skontaktować.

 

Podmiot TJX odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych („administrator danych”) będzie zależeć od tego, gdzie się znajdujesz. Informacje o administratorach danych znajdują się w Załączniku A. Należy pamiętać, że TK Maxx i Homesense to nazwy handlowe administratorów danych.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Kategorie informacji o Tobie, które możemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać oraz przetwarzać w inny sposób, mogą różnić się w zależności od kraju i obowiązującego prawa. Zazwyczaj będziemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać informacje o Tobie, jeśli korzystasz z naszych witryn internetowych w celu przeglądania lub kupowania produktów, e-voucherów lub kart upominkowych lub jeśli dobrowolnie przekażesz nam takie informacje, na przykład zapisując się na naszą listę mailingową, dołączając do naszego programu lojalnościowego, biorąc udział w promocji lub konkursie, udostępniając treści o sobie na naszych stronach internetowych, czy to przez bezpośrednie przesyłanie, umieszczanie takich treści na jednej z naszych stron w mediach społecznościowych czy też za pomocą hasztagu lub innego identyfikatora, którego używamy do integracji treści w mediach społecznościowych na naszych stronach internetowych, a także wysyłając zgłoszenie o pracę lub biorąc udział w zapytaniach lub ankietach. Informacje te będą przetwarzane drogą elektroniczną i obejmują:

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu i adres;
 • login i dane konta, w tym nazwę użytkownika, hasło i unikalny identyfikator użytkownika;
 • dane osobowe, w tym płeć i datę urodzenia;
 • informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej;
 • osobiste preferencje, w tym preferencje dotyczące marketingu i plików cookie;
 • treści, które możesz przekazać za pośrednictwem formularza na naszych stronach internetowych;
 • Twój wizerunek i wszelkie dane osobowe, które umieszczasz w treściach udostępnianych na naszych stronach internetowych (takie jak komentarze, zdjęcia i filmy), a także nazwę konta w mediach społecznościowych, z którego przekazujesz te informacje; i
 • inne dane osobowe, które przekazujesz nam na naszych stronach internetowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych, formularzy opinii, w naszych sklepach lub podczas interakcji z nami w inny sposób zarówno online, jak i offline. 

Nasza strona internetowa gromadzi określone informacje w sposób zautomatyzowany, gdy nas odwiedzasz. Możesz dowiedzieć się więcej o tej aktywności, odwiedzając naszą Politykę plików cookie poniżej.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać lub w inny sposób przetwarzać Twoje dane w ramach naszych uzasadnionych celów biznesowych, zachowując jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony tych informacji. Cele te obejmują:

 • umożliwienie korzystania z naszych witryn internetowych i ulepszanie ich;
 • bezpośrednie przesyłanie materiałów marketingowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę;
 • obsługę, ewaluację i ulepszenia naszej działalności oraz stron internetowych;
 • zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i sprzedawcami;
 • zapisanie Cię do programu i zarządzanie naszymi programami lojalnościowymi i innymi programami nagród;
 • ulepszenie wyboru towarów i obsługi klienta;
 • określenie preferencji dotyczących produktów i usług;
 • powiadamianie Cię o nowych produktach, usługach, funkcjach, promocjach, wydarzeniach i ofertach specjalnych związanych z TJX, które naszym zdaniem uznasz za wartościowe;
 • zarządzanie Twoim udziałem w promocjach, konkursach, a także loteriach.

W sytuacji gdy zawarliśmy z Tobą umowę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Obejmuje to:

 • przetwarzanie transakcji biznesowych i powiązanych czynności;
 • dostawę naszych towarów i usług.

Możemy również wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe w celu ochrony przed oszustwami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, a także w celu przestrzegania lub egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych, standardów branżowych oraz naszych zasad i warunków. Używamy danych osobowych do tych celów, gdy jest to konieczne do ochrony, egzekwowania lub obrony naszych praw lub gdy wymaga tego od nas obowiązujące prawo. Obejmuje to:

 • weryfikację Twojej tożsamości w niektórych przypadkach (np. gdy zwracasz produkt lub żądasz zwrotu pieniędzy);
 • spełnienie wszelkich wymogów prawnych i regulacyjnych;
 • zabezpieczenie naszych działań, a także ochronę przed oszustwami, nieuprawnionymi działaniami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz minimalizację ryzyka.

Jeśli planujemy wykorzystać dane osobowe, które nam przekazujesz do innych celów niż te opisane powyżej, poinformujemy Cię o tym w momencie zbierania tych danych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM

Nie sprzedajemy, nie ujawniamy ani nie udostępniamy w inny sposób informacji, które zbieramy i przechowujemy na Twój temat, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim, które wykonują usługi w naszym imieniu. Korzystamy z usług stron trzecich w celu hostingu naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, obsługi niektórych ich funkcji, wysyłania e-maili, drukowania lub wysyłania wiadomości, organizowania naszych loterii, konkursów lub innych promocji, przeprowadzania badań klientów, autoryzowania i przetwarzania płatności, zarządzania i analizowania danych oraz skuteczności naszych działań reklamowych, zapewnienia obsługi klienta, zarządzania roszczeniami klientów, zapobiegania oszustwom, ochrony naszych aktywów i danych oraz realizacji zamówień. Te osoby trzecie nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji, chyba że jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia obowiązujących wymogów prawnych. Wszelkie dane osobowe udostępniane takim stronom trzecim są chronione w sposób opisany poniżej.

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa możemy również udostępniać dane osobowe, które uzyskujemy, naszym podmiotom stowarzyszonym, spółkom zależnym i innym spółkom z grupy w celach opisanych w poprzednim akapicie. Jeśli udostępnimy Twoje dane osobowe takim podmiotom, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Możemy również ujawniać informacje o Tobie: (i) jeśli jest to wymagane przez prawo, rozporządzenie lub proces prawny (taki jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu), w tym zgodne z prawem żądania wniesione przez władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania; (ii) w odpowiedzi na prośby wniesione przez agencje rządowe, takie jak organy ścigania; (iii) w celu lub w związku z postępowaniem sądowym, lub w inny sposób w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw; lub (iv) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub rzeczywistej nielegalnej działalności. 

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich informacji, które posiadamy o Tobie w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (włącznie z przypadkiem reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji), ale tylko w sytuacji, gdy uprzednio podjęliśmy rozsądne kroki zapewniające bezpieczeństwo i poufność Twoich informacji.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE

Utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Nie możemy jednak zagwarantować skuteczności tych zabezpieczeń, a żadne z postanowień niniejszego zawiadomienia nie może być interpretowane jako domniemana gwarancja na wypadek utraty, niewłaściwego użycia lub nieuprawnionego dostępu, ujawnienia, zmiany lub zniszczenia.

Dostawcy usług, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w celu świadczenia usług w naszym imieniu będą zobowiązani umową do zachowania takich informacji w tajemnicy, wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych i niewykorzystywania tych danych w żadnym innym celu.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

 Nasze witryny internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych stron trzecich dla wygody i informacji. Te strony internetowe mogą działać niezależnie od nas. Powiązane witryny internetowe mogą mieć własne zasady lub powiadomienia dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać, jeśli odwiedzisz którąkolwiek z połączonych witryn lub aplikacji. Nie odpowiadamy za treść, wykorzystanie ani praktyki dotyczące prywatności jakiejkolwiek witryny internetowej lub aplikacji, które nie są z nami powiązane.

PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby mieć pewność, że przetwarzane przez nas informacje są wiarygodne i zgodnie z ich przeznaczeniem, dokładne, aktualne i kompletne oraz ograniczają się do informacji wymaganych do przetwarzania w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zbieramy, chyba że prawo stanowi inaczej. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Możemy przesyłać i przechowywać informacje, które zbieramy o Tobie w krajach innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane, w tym w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), zgodnie z obowiązującym prawem. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych niż w kraju, w którym przekazałeś swoje informacje. Kiedy przekazujemy Twoje dane do innych krajów, będziemy chronić informacje zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych zapewniających odpowiednią ochronę w przypadku przesyłania informacji do krajów spoza EOG. Obejmuje to zawarcie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej z odbiorcą danych lub zapewnienie, że odbiorca danych wdrożył Wiążące reguły korporacyjne. Aby otrzymać kopię wprowadzonych przez nas zabezpieczeń, skontaktuj się z nami, jak wskazano poniżej.

Zwracamy uwagę, że osoby fizyczne w Polsce mają prawo sprzeciwić się przekazaniu ich danych innym podmiotom kontrolującym dane w ramach grupy TJX.

TWOJE PRAWA

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa mogą przysługiwać Ci pewne przywileje w odniesieniu do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możesz mieć prawo zażądać dostępu do informacji, które posiadamy o Tobie, uzyskać potwierdzenie, czy informacje o Tobie istnieją, zostać poinformowanym o treści i źródle takich informacji oraz sprawdzić ich dokładność. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo do poprawiania, aktualizowania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych, które przechowujemy.

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym prawo do przesłania tych danych osobowych innej organizacji.

Jeśli zmienisz zdanie i nie życzysz sobie otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, masz prawo zażądać, abyśmy zaprzestali wysyłania Ci tych wiadomości marketingowych, czy to pocztą elektroniczną, czy w inny sposób. Możesz to zrobić poprzez:

 • zaznaczenie odpowiedniego/-ch pola/pól na dowolnym formularzu, którego możemy używać do zbierania informacji o Tobie;
 • kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w każdej z naszych marketingowych wiadomości e-mail; lub
 • w inny sposób żądając, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych w celach marketingowych.

Możesz wycofać każdą udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie i bezpłatnie, ale możesz utracić w związku z tym możliwość korzystania z naszych usług.

Aby skorzystać z tych praw, złożyć skargę lub przesłać zapytanie dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres data_protection@tjxeurope.com lub na adres:

Data Protection Officer
TJX Europe
73 Clarendon Road 
Watford 
WD17 1TX
Wielka Brytania

 

Aby pomóc chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, możemy podjąć kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji.

Możesz również złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju, jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi.

AKTUALIZACJE NASZEJ OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia, aby odzwierciedlić zmiany w naszym sposobie przetwarzania informacji i praktykach dotyczących prywatności.  Umieścimy wyraźne powiadomienie na witryn internetowych, aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i wskazać w górnej partii Oświadczenia o ochronie prywatności datę jego ostatniej aktualizacji.

 

Polityka prywatności TJX Europe

Data wejścia w życie: Październik 2020

TJX Companies, Inc. i jej podmioty stowarzyszone (zwane łącznie „TJX”) obsługują nasze sklepy, witryny internetowe i aplikacje mobilne. Gdy nas odwiedzasz, zbieramy w sposób zautomatyzowany pewne informacje, na przykład liczbę użytkowników, którzy odwiedzili nasze witryny internetowe i liczbę stron, do których uzyskali dostęp. Gromadzimy te informacje za pomocą różnych środków, takich jak „pliki cookie”, „sygnały nawigacyjne w sieci Web” i adresy IP, zgodnie z opisem w niniejszych zasadach.

 

Podmiot TJX odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich informacji („administrator danych”) będzie zależał od tego, gdzie się znajdujesz. Informacje o administratorach danych znajdują się w Załączniku A. Należy pamiętać, że TK Maxx i Homesense to nazwy handlowe administratorów danych.

PLIKI COOKIE

Podobnie jak wiele innych firm, również nasze witryny internetowe mogą używać plików „cookie”. Pliki cookie to fragmenty tekstu, które są umieszczane na dysku twardym komputera podczas odwiedzania określonych witryn internetowych. Możemy używać plików cookie, aby dowiedzieć się, na przykład, czy odwiedziłeś nas wcześniej, czy jesteś nowym gościem na naszej stronie, i aby móc zidentyfikować cechy witryny, które mogą Cię najbardziej interesować. Pliki cookie mogą poprawić Twoje doświadczenia online, zapisując Twoje preferencje podczas odwiedzania danej witryny.

Niektóre strony w naszych witrynach mogą zawierać „sygnały nawigacyjne w sieci Web” (znane również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe i czyste pliki GIF). Te sygnały nawigacyjne pozwalają stronom trzecim na uzyskanie informacji, takich jak adres IP komputera, który pobrał stronę, na której pojawia się sygnał nawigacyjny, adres URL strony, na której pojawia się sygnał nawigacyjny, czas przeglądania strony zawierającej sygnał nawigacyjny, typ przeglądarki używanej do przeglądania strony oraz informacje zawarte w plikach cookie umieszczonych przez podmiot trzeci.

ADRESY IP

Adres IP to niepowtarzalny identyfikator, jakiego używają niektóre urządzenia elektroniczne do identyfikacji i komunikacji między sobą w Internecie. Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, możemy zobaczyć adres IP urządzenia, z którego łączysz się z Internetem. Używamy tych informacji w celu określenia ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia i zrozumienia, z jakich regionów geograficznych pochodzą odwiedzający naszą witrynę internetową. Możemy również wykorzystywać te informacje do ulepszania naszych witryn internetowych.

KATEGORIE PLIKÓW COOKIE I INNE ZAUTOMATYZOWANE TECHNOLOGIE

TWOJE WYBORY

Pliki cookie są wykorzystywane za Twoją zgodą i zgodnie z obowiązującym prawem.  Aby zarządzać swoimi preferencjami związanymi z plikami cookie i innymi zautomatyzowanymi technologiami działającymi w naszej witrynie, przejdź do naszego centrum preferencji plików cookie poniżej. Należy pamiętać, że ściśle niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć, ponieważ są one wymagane do prawidłowego działania naszej witryny.

Oprócz centrum preferencji plików cookie możesz również zarządzać niektórymi plikami cookie stron trzecich, odwiedzając aboutads.info/choices/ i youronlinechoices.eu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk informacyjnych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (Data Protection Officer), wysyłając wiadomość e-mail na adres data_protection@tjxeurope.com lub napisz do nas na adres:

Data Protection Officer
TJX Europe
73 Clarendon Road 
Watford 
WD17 1TX
Wielka Brytania

 

Załącznik A

Podmioty TJX

 1. TJX UK, założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03094828 i zarejestrowana pod adresem 73 Clarendon Road Watford WD17 1TX, Wielka Brytania.
 2. TJX IRELAND UNLIMITED COMPANY założona i zarejestrowana w Irlandii pod numerem firmy 316341 z siedzibą pod adresem 12 Northbrook Road, Ranelagh, Dublin 6, Irlandia.
 3. TJX DISTRIBUTION LTD. & CO. KG, założona i zarejestrowana w Niemczech pod numerem HRA 23488 z siedzibą pod adresem Peter-Mueller-Strasse 18, 40468 Duesseldorf, Niemcy.
 4. TJX DEUTSCHLAND LTD & CO. KG, założona i zarejestrowana w Niemczech pod numerem HRA 19118 z siedzibą pod adresem Peter-Mueller-Strasse 18, 40468 Duesseldorf, Niemcy.
 5. TJX EUROPEAN DISTRIBUTION SP. Z O.O., założona w Polsce i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000329191, NIP: 7010180987, REGON 141840908, BDO 000104218, kapitał zakładowy: 8 050 000 PLN, z siedzibą pod adresem Chmielna 19, 00-021 Warszawa, Polska.
 6. TJX POLAND SP Z O.O., założona w Polsce i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000329221, NIP: 7010180987, REGON 141840908, BDO 000010230, kapitał zakładowy: 35 000 000 PLN z siedzibą pod adresem Chmielna 19, 00-021 Warszawa, Polska.
 7. TJX EUROPE BUYING GROUP LIMITED, założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 06846443 i zarejestrowana pod adresem 73 Clarendon Road Watford WD17 1TX, Wielka Brytania.
 8. JUSY MEAZZA BUYING COMPANY S.R.L., założona i zarejestrowana we Włoszech pod numerem 05956200488, której siedziba znajduje się pod adresem Via Vespasiano da Bisticci 4/6, 50136 Florencja, Włochy, a zarejestrowana siedziba agenta mieści się pod adresem Lungarno Guicciardini n. 21, 50100 Florencja, Włochy.
 9. TJX NEDERLAND B.V. , założona i zarejestrowana w Holandii pod numerem 62425102, z siedzibą pod adresem Hogehilweg 17, 4.de etage, 1101CB Amsterdam, Holandia („TJX Holandia”).
 10. TJX OESTERREICH LTD. & CO. KG, założona i zarejestrowana w Austrii pod numerem FN 417129 a., z siedzibą pod adresem Nordring 2-10/9, 2334 Vösendorf, Austria („TJX Austria”).

 

OSTRZEŻENIE O ALERGENACH
Wycofanie produktu - Keats London Vegan Irish Cream Truffles
Wycofanie produktu - Gardeners Eden Blue Egg Chair PL

Kochasz znane marki i unikatowe skarby w świetnych cenach?

W TK Maxx upolujesz stylowe perełki znanych marek – ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci, kosmetyki, buty, dodatki i produkty dla domu do 60% taniej*. Sklepy TK Maxx czekają na Ciebie!
Znajdź swój sklep >