Strategia Podatkowa

Informacja o strategii podatkowej

realizowanej przez

TJX Poland sp. z o.o.

za rok podatkowy 2021

(1.02.2021 r. - 31.01. 2022 r.)

I. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez TJX Poland sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. (dalej: „rok podatkowy 2021”).

II. Informacje ogólne

 1. Informacje o Spółce

  TJX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, NIP: 7010180987, REGON: 141840908) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329191.

  Spółka jest podmiotem działającym w ramach Grupy TJX Companies Inc.(dalej jako "Grupa TJX") zajmującym się sprzedażą detaliczną szerokiej gamy wysokiej jakości modnych towarów znanych marek pod marką TK Maxx w Polsce, po cenach bardziej przystępnych niż ceny porównywalnych towarów, w domach towarowych i specjalistycznych.

  Z uwagi na powyższe, w Grupie TJX przyjęto odpowiedni podział funkcji i odpowiedzialności za poszczególne procesy biznesowe. W ramach tego podziału Spółka skupia się na sprzedaży detalicznej, podczas gdy inne podmioty odpowiadają za zaopatrzenie, logistykę towarów oraz wspieranie kluczowych procesów biznesowych. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółka współpracuje z poszczególnymi podmiotami z Grupy TJX..

 1. Cele strategii podatkowej Spółki

  TJX Poland przestrzega najwyższych standardów etycznych, również w odniesieniu do rozliczeń podatkowych w Polsce. Zasady postępowania i etyki w ramach Grupy TJX tworzą istotne ramy dla podstawowych wartości TJX, jakimi są uczciwość oraz rzetelność. Zasady te odzwierciedlają również podejście TJX Poland w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym w relacjach z Krajową Administracją Skarbową.

  Celem Grupy TJX jest przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza Grupy. Z tej przyczyny strategia podatkowa TJX Poland zakłada ostrożne podejście do jakiegokolwiek planowania podatkowego w Polsce, co odzwierciedla również podejście TJX Poland do ryzyka podatkowego oraz niepodejmowanie transakcji, które mogłyby zaszkodzić reputacji TJX Poland. W przypadku jakichkolwiek niepewności lub znaczącego poziomu skomplikowania w zakresie spraw i rozliczeń podatkowych w Polsce, Spółka stara się zasięgać profesjonalnej porady lub adresować sprawę poprzez kontakt z Krajową Administracją Skarbową, jeśli okaże się to konieczne.

  Spółka stara się również utrzymywać otwarte, transparentne i oparte na współpracy relacje z Krajową Administracją Skarbową w celu ograniczenia ryzyk podatkowych, sporów podatkowych czy ryzyka reputacyjnego.

  Oprócz rzetelnego wywiązywania się z zobowiązań publicznoprawnych, Spółka podejmuje decyzje biznesowe w oparciu o obiektywne przesłanki ekonomiczne (które nie są sztuczne oraz nie są podyktowane względami podatkowymi).

  Ponadto rozliczenia podatkowe oraz prawidłowa kwalifikacja zdarzeń gospodarczych na gruncie przepisów prawa podatkowego zapewniane są przez Spółkę poprzez dążenie do stosowania odpowiednich zasad i procesów postępowania, a także poprzez stałą współpracę z zewnętrznymi, profesjonalnymi doradcami podatkowymi.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  W Spółce oraz Grupie TJX funkcjonuje struktura organizacyjna mająca zapewnić, że Spółka jest właściwie przygotowana do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający charakter działalności gospodarczej Spółki.

  W toku swojej działalności Spółka wypracowała usystematyzowane procesy w zakresie rozliczeń podatkowych, które mają na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  Funkcje podatkowe w Spółce realizowane są przez pracowników posiadających kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań z zakresu podatków, przy dochowaniu najwyższych norm etycznych i zasad należytej staranności obowiązujących w Spółce oraz Grupie TJX. Przyjęte zasady i procesy mają na celu zapewnienie terminowego i prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

  Spółka zapewnia realizację funkcji podatkowych również poprzez stałą współpracę z zewnętrznymi doradcami. Ponadto, Spółka weryfikuje prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz identyfikuje obszary ryzyka podatkowego za pomocą konsultacji podatkowych przeprowadzanych z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

  Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, pracownicy Spółki korzystają z możliwości uzupełniania swojej wiedzy poprzez szkolenia w zakresie swojej wiedzy podatkowej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych. Również w tym obszarze Spółka współpracuje z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, którzy wyjaśniają istotne wątpliwości dotyczące  interpretacji przepisów podatkowych oraz organizują i udostępniają szkolenia w różnych formach.

  Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe mają za zadanie informować  Zarząd Spółki o kwestiach mających znaczenie dla prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  W celu zachowania ostrożności w odniesieniu do istotnych kwestii podatkowych, w Spółce wdrożono dodatkowo Procedurę Zarządzania Ryzykiem Podatkowym.

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  W roku podatkowym 2021 Spółka nie podjęła dobrowolnej współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 20s Ordynacji podatkowej, ani nie wystąpiła o zawarcie / nie zawarła jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.) w roku podatkowym 2021. W roku podatkowym 2021 Spółka złożyła wniosek o zawarcie dwustronnego uprzedniego porozumienia cenowego.

  Spółka stara się podjąć niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka dąży do podjęcia niezbędnych środków w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od sprzedaży detalicznej.

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników.

W roku podatkowym 2021 Spółka realizowała obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu podatku u źródła od wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów należności podlegających opodatkowaniu u źródła.  

W roku podatkowym 2021 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

  W roku podatkowym 2020 Spółka zrealizowała z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp. Charakter transakcji Podmiot Powiązania kapitałowe
1. Zakup usług dystrybucyjnych TJX UK Nierezydent Pośrednie
2. Zakup usług wsparcia strategicznego
3. Zakup środków trwałych
4. Refakturowanie usług (zakup i sprzedaż)
5. Zakup usług wspólnych
6. Zakup towarów
 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

  W roku podatkowym 2021 Spółka nie planowała i nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

VI. Informacje o złożonych wnioskach

 1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 1. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

  W roku podatkowym 2021 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

VII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2021 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Informacja o strategii podatkowej

realizowanej przez

TJX Poland sp. z o.o.

za rok podatkowy 2020

 (1.02.2020 r. - 31.01. 2021 r.)

I. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez TJX Poland sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. (dalej: „rok podatkowy 2020”).

II. Informacje ogólne

 1. Informacje o Spółce

  TJX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, NIP: 7010180987, REGON: 141840908) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329191.

  Spółka jest podmiotem działającym w ramach Grupy TJX Companies Inc. (NYSE:TJX) (zwanej dalej „Grupą TJX”), wiodącego sprzedawcy off price. Należąca do Spółki marka TK Maxx oferuje szeroki wybór ubrań damskich, męskich i dziecięcych oraz butów, akcesoriów i dodatków do domu znanych marek. TK Maxx dba o najwyższą jakość stale zmieniającej się oferty znanych marek i projektantów w cenach zawsze do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie.

  Z uwagi na powyższe, w Grupie TJX przyjęto odpowiedni podział funkcji i odpowiedzialności za poszczególne procesy biznesowe. W ramach tego podziału Spółka skupia się na sprzedaży detalicznej, podczas gdy inne podmioty odpowiadają za zaopatrzenie, logistykę towarów oraz wspieranie kluczowych procesów biznesowych. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółka współpracuje z poszczególnymi podmiotami z Grupy TJX.

 1. Cele strategii podatkowej Spółki

  TJX Poland przestrzega najwyższych standardów etycznych, również w odniesieniu do rozliczeń podatkowych w Polsce. Zasady postępowania i etyki w ramach Grupy TJX tworzą istotne ramy dla podstawowych wartości TJX, jakimi są uczciwość oraz rzetelność. Zasady te odzwierciedlają również podejście TJX Poland w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym w relacjach z Krajową Administracją Skarbową.

  Celem Grupy TJX jest przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza Grupy. Z tej przyczyny strategia podatkowa TJX Poland zakłada ostrożne podejście do jakiegokolwiek planowania podatkowego w Polsce, co odzwierciedla również podejście TJX Poland do ryzyka podatkowego oraz niepodejmowanie transakcji, które mogłyby zaszkodzić reputacji TJX Poland. W przypadku jakichkolwiek niepewności lub znaczącego poziomu skomplikowania w zakresie spraw i rozliczeń podatkowych w Polsce, Spółka stara się zasięgać profesjonalnej porady lub adresować sprawę poprzez kontakt z Krajową Administracją Skarbową, jeśli okaże się to konieczne.

  Spółka stara się również utrzymywać otwarte, transparentne i oparte na współpracy relacje z Krajową Administracją Skarbową w celu ograniczenia ryzyk podatkowych, sporów podatkowych czy ryzyka reputacyjnego.

  Oprócz rzetelnego wywiązywania się z zobowiązań publicznoprawnych, Spółka podejmuje decyzje biznesowe w oparciu o obiektywne przesłanki ekonomiczne (które nie są sztuczne oraz nie są podyktowane względami podatkowymi).

  Ponadto rozliczenia podatkowe oraz prawidłowa kwalifikacja zdarzeń gospodarczych na gruncie przepisów prawa podatkowego zapewniane są przez Spółkę poprzez dążenie do stosowania odpowiednich zasad i procesów postępowania, a także poprzez stałą współpracę z zewnętrznymi, profesjonalnymi doradcami podatkowymi.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  W Spółce oraz Grupie TJX funkcjonuje struktura organizacyjna mająca zapewnić, że Spółka jest właściwie przygotowana do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający charakter działalności gospodarczej Spółki.

  W toku swojej działalności Spółka wypracowała usystematyzowane procesy w zakresie rozliczeń podatkowych, które mają na celu prawidłowe wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  Funkcje podatkowe w Spółce realizowane są przez pracowników posiadających kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań z zakresu podatków, przy dochowaniu najwyższych norm etycznych i zasad należytej staranności obowiązujących w Spółce oraz Grupie TJX. Przyjęte zasady i procesy mają na celu zapewnienie terminowego i prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

  Spółka zapewnia realizację funkcji podatkowych również poprzez stałą współpracę z zewnętrznymi doradcami. Ponadto, Spółka weryfikuje prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz identyfikuje obszary ryzyka podatkowego za pomocą konsultacji podatkowych przeprowadzanych z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

  Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, pracownicy Spółki korzystają z możliwości uzupełniania swojej wiedzy poprzez szkolenia w zakresie swojej wiedzy podatkowej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych. Również w tym obszarze Spółka współpracuje z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, którzy wyjaśniają istotne wątpliwości dotyczące  interpretacji przepisów podatkowych oraz organizują i udostępniają szkolenia w różnych formach.

  Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe mają za zadanie informować  Zarząd Spółki o kwestiach mających znaczenie dla prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  W celu zachowania ostrożności w odniesieniu do istotnych kwestii podatkowych, w Spółce wdrożono dodatkowo Procedurę Zarządzania Ryzykiem Podatkowym.

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  W marcu 2020 r. Spółka uzyskała dwie decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zawarciu uprzednich porozumień cenowych w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2200 ze zm.). Uprzednie porozumienia cenowe dotyczyły okresu od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2023 r.

  Spółka stara się podjąć niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka dąży do podjęcia niezbędnych środków w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od sprzedaży detalicznej.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu podatku u źródła od wypłacanych na rzecz zagranicznych kontrahentów należności podlegających opodatkowaniu u źródła.  

W roku podatkowym 2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

  W roku podatkowym 2020 Spółka zrealizowała z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

Lp. Charakter transakcji Podmiot Powiązania kapitałowe
1. Zakup usług dystrybucyjnych TJX UK Nierezydent Pośrednie
2. Zakup usług wsparcia strategicznego
3. Zakup środków trwałych
4. Refakturowanie usług (zakup i sprzedaż)
5. Zakup usług wspólnych
6. Zakup towarów
 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała i nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

VI. Informacje o złożonych wnioskach

 1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 1. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

VII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.