Strategia Podatkowa

Informacja o strategii podatkowej

realizowanej przez

TJX Poland sp. z o.o.

za rok podatkowy 2022

(1.02.2022 r. - 31.01.2023 r.)

I. Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez TJX Poland sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „TJX Poland”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. (dalej: „rok podatkowy 2022”).

II. Informacje ogólne

 1. Informacje o Spółce

  TJX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, NIP: 7010180987, REGON: 141840908) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329191.

  Wyłącznym i bezpośrednim udziałowcem Spółki jest NBC Europe Limited, podmiot z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

  Spółka jest podmiotem działającym w ramach międzynarodowej Grupy TJX (dalej: "Grupa TJX" lub „TJX”) zajmującej się sprzedażą detaliczną szerokiej gamy wysokiej jakości modnych towarów znanych marek pod marką TK Maxx w Polsce, po cenach bardziej przystępnych niż ceny porównywalnych towarów, w domach towarowych i specjalistycznych.

  Z uwagi na powyższe, Grupa TJX przyjęła odpowiedni podział funkcji i odpowiedzialności za poszczególne procesy biznesowe. W ramach tego podziału Spółka skupia się na sprzedaży detalicznej, podczas gdy inne podmioty TJX odpowiadają za zaopatrzenie, logistykę towarów oraz wspieranie kluczowych procesów biznesowych. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółka współpracuje z poszczególnymi podmiotami z Grupy TJX.

   

 2. Cele strategii podatkowej Spółki

  Spółka przestrzega najwyższych standardów etycznych, również w odniesieniu do rozliczeń podatkowych w Polsce. Zasady postępowania i etyki w ramach Grupy TJX tworzą istotne ramy dla podstawowych wartości TJX, jakimi są uczciwość oraz rzetelność. Zasady te bezpośrednio wpływają na podejście TJX Poland do strategii podatkowej, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz relacje z polskimi organami podatkowymi.

  Celem Grupy TJX jest przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych we wszystkich jurysdykcjach w których prowadzona jest działalność operacyjna TJX. Z tej przyczyny strategia podatkowa Spółki zakłada ostrożne podejście do jakiegokolwiek planowania podatkowego w Polsce oraz niepodejmowanie transakcji, które mogłyby zaszkodzić reputacji TJX Poland. W przypadku istotnych wątpliwości lub znaczącego poziomu skomplikowania w zakresie spraw bądź rozliczeń podatkowych w Polsce, Spółka stara się zasięgać profesjonalnej porady oraz adresować sprawę poprzez kontakt z polskimi władzami podatkowymi, jeśli okaże się to uzasadnione.

  Spółka stara się utrzymywać otwarte, transparentne i oparte na współpracy relacje z polskimi władzami podatkowymi w celu ograniczenia ryzyk podatkowych, sporów podatkowych czy ryzyka reputacyjnego.

  Oprócz rzetelnego wywiązywania się ze zobowiązań publicznoprawnych, Spółka podejmuje decyzje biznesowe w oparciu o obiektywne przesłanki ekonomiczne (które nie są sztuczne oraz nie są podyktowane względami podatkowymi).

  Ponadto, Spółka stara się stosować odpowiednie zasady i procesy oraz pozostaje w stałym kontakcie i współpracy z zewnętrznymi, profesjonalnymi doradcami podatkowymi w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz właściwej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych na gruncie prawa podatkowego.

   

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

 1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  W Spółce oraz w Grupie TJX funkcjonuje struktura organizacyjna umożliwiająca TJX Poland prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający charakter działalności gospodarczej Spółki.

  W toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka oraz TJX wypracowały usystematyzowane procesy w zakresie rozliczeń podatkowych, które mają na celu prawidłowe i terminowe wypełnianie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  Funkcje podatkowe w Spółce są realizowane przez pracowników posiadających kwalifikacje i kompetencje do wykonywania powierzonych im zadań z zakresu podatków, przy zachowaniu najwyższych norm etycznych i zasad należytej staranności obowiązujących w Spółce oraz w Grupie TJX.

  Spółka zapewnia realizację swoich funkcji podatkowych również poprzez stałą współpracę z zewnętrznymi doradcami. Ponadto, Spółka weryfikuje prawidłowość wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz identyfikuje obszary ryzyka podatkowego za pomocą konsultacji podatkowych z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

  Z uwagi na dynamiczny charakter prawa podatkowego, pracownicy Spółki mają możliwość stałego poszerzania swojej wiedzy podatkowej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach. W tym zakresie, TJX Poland organizuje oraz udostępnia różnorodne szkolenia podatkowe. Ponadto, Spółka współpracuje również z zewnętrznymi doradcami podatkowymi w zakresie szkoleń pracowników oraz wyjaśniania istotnych wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów podatkowych.

  Pracownicy odpowiedzialni za rozliczenia podatkowe Spółki mają za zadanie informować Zarząd TJX Poland o kwestiach mających istotne znaczenie dla prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  W celu zachowania ostrożności w odniesieniu do istotnych kwestii podatkowych, w Spółce wdrożono dodatkowo Procedurę Zarządzania Ryzykiem Podatkowym.

   

 2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  W roku podatkowym 2022 Spółka nie podjęła dobrowolnej współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”), ani nie wystąpiła o zawarcie / nie zawarła jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego w rozumieniu art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 948 ze zm.) w roku podatkowym 2022.

  W roku podatkowym 2021 Spółka złożyła wniosek o zawarcie dwustronnego uprzedniego porozumienia cenowego. Powyższe dwustronne uprzednie porozumienie cenowe nie zostało zawarte jeszcze w roku podatkowym 2022.

  Spółka stara się podejmować niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

   

IV. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka stara się podejmować niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • podatku od sprzedaży detalicznej.

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – z tytułu wynagrodzeń pracowników.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

  W roku podatkowym 2022 Spółka zrealizowała następujące transakcje o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej aktywów z podmiotami powiązanymi:

Lp. Charakter transakcji Podmiot Powiązania kapitałowe
1. Zakup usług dystrybucyjnych TJX UK Nierezydent Pośrednie
2. Zakup usług wsparcia strategicznego
3. Zakup środków trwałych
4. Refakturowanie usług (zakup i sprzedaż)
5. Zakup usług wspólnych
6. Zakup towarów

 

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

  W roku podatkowym 2022 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

   

VI. Informacje o złożonych wnioskach

 

 1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

   

 2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

   

 3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.)

   

 4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

  W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1542 ze zm.)

   

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

 

Informacja o realizacji strategia podatkowej_TJX Poland_2020 (FY21)

Informacja o realizacji strategia podatkowej_TJX Poland_2021 (FY22)