Warunki korzystania ze strony

Właścicielem i zarządcą witryny TK Maxx jest TJX Poland sp. z o.o, podmiot zależny przedsiębiorstwa TJX Companies Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

TJX Poland sp. z o.o. to spółka prawa polskiego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 329191, NIP: 7010180987, REGON 141840908, kapitał zakładowy: 35 000 000 PLN, z siedzibą przy ul. Marszałkowska 104/122, 00-017, w Warszawie, w Polsce.

Dostęp i korzystanie z niniejszej witryny oraz produktów i usług, jakie można nabywać za jej pośrednictwem, odbywa się na poniższych zasadach i warunkach. Korzystając z witryny użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż obowiązują go niniejsze warunki oraz nasza Polityka prywatności.

Warunki mogą być zmieniane i aktualizowane przez TK Maxx w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Nad tekstem Zasad i warunków będziemy podawać datę ich ostatniej aktualizacji, przy czym każde wykorzystanie witryny po takiej zmianie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.

OGÓLNE WARUNKI 

Warunki użytkowania witryny

Z witryny internetowej można korzystać jedynie w zgodzie z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz wyłącznie w odpowiednich celach zgodnych z prawem, co obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w Polsce oraz wszelkich innych jurysdykcjach, na terenie których przebywa użytkownik uzyskujący dostęp do witryny.

Korzystając z witryny użytkownik zobowiązuje się:

 • podawać prawdziwe, dokładne, aktualne i niemylące informacje we wszystkich formularzach rejestracyjnych lub w inny uzasadniony sposób wskazany przez TK Maxx
 • nie ujawniać jakichkolwiek danych nielegalnych lub nieprawdziwych
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem informacji, które są lub potencjalnie mogą być szkodliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, pokrętne, rasistowskie bądź w jakikolwiek sposób nielegalne lub obraźliwe
 • nie umieszczać na witrynie oraz nie przekazywać ani nie rozpowszechniać za jej pośrednictwem treści naruszających prawa osób trzecich w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste

Użytkownik, który otrzymał identyfikator, hasło bądź inne informacje w ramach naszych procedur, ma obowiązek traktowania ich jako poufnych i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim. TJX zastrzega sobie prawo do unieważnienia dowolnego identyfikatora i hasła wybranego przez użytkownika lub nadanego przez TJX, o ile uzna, że nie spełniają ono niniejszych Zasad i warunków.

Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób dostępu do niniejszej witryny. Użytkownik jest także odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby odwiedzające niniejszą witrynę za pośrednictwem jego łącza internetowego znały i przestrzegały niniejszych Zasad i warunków.

Warunki udostępniania witryny

Witryna jest udostępniania tymczasowo i w dowolnym momencie mamy prawo do:

 • jej zamknięcia lub modyfikacji bez uprzedzenia
 • zamknięcia dostępu do jej części lub całości
 • zawieszenia wybranych lub wszystkich oferowanych usług
 • usunięcia z niej towarów, ogłaszanych stanowisk i promocji
 • anulowania rejestracji użytkownika i/lub konta bez uprzedniego powiadomienia
 • zgłaszania wszelkich przypadków łamania przepisów ustawy – Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r., w szczególności jej Rozdziału XXXIII oraz innych aktów regulujących przestępstwa i wykroczenia, w szczególności przeciwko bezpieczeństwu informacji i prywatności organom ochrony porządku publicznego oraz, w związku z toczącym się postepowaniem, podania tożsamości dowolnego użytkownika,
 • odmówienia dostępu do witryny, o ile podejmiemy uzasadnione przekonanie, że użytkownik narusza jakikolwiek zapis niniejszych Zasad i warunków lub naszej Polityki prywatności.

WARUNKI DOTYCZĄCE TREŚCI PUBLIKOWANYCH W INTERNECIE I ICH WYKORZYSTYWANIA

Zamieszczanie odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki do niniejszej witryny można zamieszczać na poniższych zasadach. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania pozwolenia na umieszczenie odnośnika bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli uznamy, że doszło do złamania niniejszych zasad.

 • Odnośnik musi zostać umieszczony w sposób uczciwy i legalny, nie może szkodzić naszej reputacji
 • Odnośnik nie może w żaden sposób sugerować jakichkolwiek powiązań, zezwoleń lub aprobaty z naszej strony dla treści, w kontekście których występuje w przypadku, gdy nie ma to miejsca
 • Witryna do której wskazuje odnośnik nie może być objęta funkcją wyświetlania poprzedniego ekranu za pośrednictwem klawisza wstecz na jakiejkolwiek innej stronie
 • Można umieszczać łącza jedynie do głównego adresu danej strony.

Odnośniki do innych witryn

Nasza witryna może posiadać odnośniki do innych witryn nienależących do i nie obsługiwanych przez TK Maxx. Odnośniki te nie mają charakteru polecenia lub aprobaty witryn, do których przenoszą, a TK Maxx udostępnia je wyłącznie dla wygody użytkownika. TK Maxx nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek części witryny, do której przenoszą niniejsze odnośniki, w tym za publikowane tam informacje. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności witryny, do której przenosi go odnośnik z naszej witryny.

W naszej witrynie mogą być także publikowane odnośniki do innych witryn spółki TK Maxx. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z informacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności dla każdej z witryn, które odwiedzają za pośrednictwem odnośnika, gdyż i warunki oraz polityka prywatności mogą nieznacznie się różnić w zależności od witryny.

Prawo autorskie, znak handlowy i inne prawa własności intelektualnej

O ile wyraźnie nie podano inaczej, wszystkie obrazy, ilustracje, projekty (w tym projekty produktów), elementy graficzne, ikony, fotografie, teksty, materiały dźwiękowe, materiały filmowe, które są publikowane jako część witryny, jak również wybór, ułożenie i organizacja powyższych elementów oraz witryny jako całości (łącznie „Treść”) podlegają prawom autorskim, zasadom dot. znaku towarowego, znaku usługowego, wizerunku handlowego, prawom ochrony własności przemysłowej oraz firmy lub innym prawom własności intelektualnej, licencjom i prawom ochrony wizerunku i prywatności, wszystkim ogólnoświatowym prawom, tytułom i udziałom w powyższych, jakich właścicielem, licencjobiorcą lub podmiotem wykorzystującym w dowolny sposób jest TK Maxx, spółka z jej grupy lub nasi dostawcy. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w niniejszej witrynie stanowi własność TK Maxx, spółek z jej grupy, dostawców i dostawców stron trzecich (stosownie do przypadku) i jest chronione przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

Warunki wykorzystania materiałów zamieszczonych na witrynie:

 • Użytkownik może pobrać fragmenty i wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony (stron) witryny dla osobistego wykorzystania jako materiał referencyjny lub w celu zwrócenia uwagi osób w swojej organizacji na materiały publikowane w witrynie
 • Użytkownikowi nie wolno modyfikować egzemplarzy papierowych i cyfrowych jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać jakichkolwiek ilustracji, fotografii, materiałów filmowych i dźwiękowych oraz elementów graficznych w oddzieleniu od towarzyszącego im tekstu
 • Zawsze należy podawać informację o autorstwie materiałów na witrynie wraz z podaniem ewentualnych, innych wymienionych współautorów
 • Nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek treści witryny w celach handlowych bez uzyskania licencji (pozwolenia) od nas lub naszych licencjodawców
 • W przypadku drukowania, kopiowania lub pobierania jakichkolwiek elementów witryny niezgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami, użytkownik natychmiast traci prawo do korzystania z niniejszej witryny i musi zniszczyć lub, według naszego uznania, zwrócić wszystkie egzemplarze materiałów.

KLAUZULE PRAWNE

Wyłączenie odpowiedzialności

Żaden zapis w niniejszych Zasadach i warunkach nie ogranicza odpowiedzialności spółki TK Maxx za śmierć czy obrażenia wynikające z zaniedbania, rozmyślnego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd w kwestii zasadniczej oraz wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć ze względu na wymogi prawa.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zabezpieczy, przejmie odpowiedzialność i pokryje szkody kierownictwa, pracowników, konsultantów, agentów i podmiotów stowarzyszonych spółki TJX Poland sp. z o.o. i spółek z jej grupy, powstałe na skutek roszczeń stron trzecich, odpowiedzialności, strat lub kosztów (w tym m.in. honorariów prawniczych oraz kosztów postepowania sądowego) wynikłych z korzystania z witryny przez użytkownika lub naruszenia przez niego niniejszych Zasad i warunków.

Prawo do zmian

TK Maxx, wg własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, ma prawo do likwidacji i zmiany usług oferowanych w niniejszej witrynie i/lub dowolnej z jej podstron.

Nieważność

Jeśli jakikolwiek zapis niniejszych warunków okaże się niemożliwy do wyegzekwowania, nie wpłynie to na możliwość egzekwowania pozostałych zapisów zasad i warunków. Wszystkie pozostałe zapisy pozostaną w pełni skuteczne i w mocy. W miarę możliwości, o ile jakikolwiek zapis lub część zapisu może zostać wyłączona lub usunięta, aby zachować ważność pozostałej części, zapis ten będzie interpretowany w ten sposób. Ponadto użytkownik zgadza się na to, że zapis zostanie skorygowany i interpretowany w sposób ściśle odpowiadający pierwotnemu znaczeniu zapisu w ramach dozwolonych prawem.

Uchylenie

Jeśli dojdzie do naruszenia niniejszych Zasad i warunków, a TK Maxx nie podejmie żadnych działań, nadal będzie miał prawo skorzystać ze swoich praw i środków zaradczych w przypadku wszystkich innych naruszeń niniejszych warunków przez użytkownika.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą interpretowane na gruncie prawa polskiego, a w przypadku jakiegokolwiek sporu lub roszczenia związanego z nimi, rzeczowy spór lub roszczenie będzie rozpatrywane wyłącznie przed polskimi sądami powszechnymi.

Całość Umowy

Niniejsze warunki, zasady zwrotów oraz wszystkie wiadomości e-mail, dotyczące usług TK Maxx stanowią podstawowe warunki regulujące stosunki prawne między stronami (TK Maxx i klienci) i mają pierwszeństwa przed wszelkimi uprzednimi i obecnymi umowami pomiędzy użytkownikiem witryny a TK Maxx. Pod rygorem nieważności uchylenie jakiegokolwiek zapisu Zasad i warunków musi zostać sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora TK Maxx.

WARUNKI KORZYSTANIA Z KART UPOMINKOWYCH

Karta Upominkowa jest elektronicznym bonem towarowym. Karty Upominkowe można nabywać i wykorzystywać do zakupu towarów jedynie w sklepach TK Maxx w Polsce.

Karta Upominkowa nie jest kartą płatniczą ani elektronicznym instrumentem płatniczym. Nie przyjmujemy zwrotów kart ani nie refundujemy ich wartości.

Kart Upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.

W przypadku gdy cena produktu przekracza wartość karty, różnicę można opłacić gotówką lub innym sposobem płatności akceptowanym w sklepach TK Maxx.

W przypadku, gdy cena produktu jest niższa niż wartość Karty Upominkowej TK Maxx nie wyda reszty w gotówce. Pozostałe saldo karty pozostanie do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Dla jednej transakcji można użyć nie więcej niż pięciu kart.

Oferujemy dwa typy kart, tak zwane karty otwarte mogą być doładowywane do maksymalnej wartości 999,99 złotych i używane zawsze, kiedy saldo jest dodatnie. Natomiast karty o określonej wartości mają ustaloną w chwili zakupu karty wartość i nie mogą być doładowane. Jeśli nie masz pewności, jaki typ karty posiadasz, zapytaj o to w sklepie.

Karty Upominkowe mają ograniczony okres ważności. Możliwość użycia karty i saldo karty zostają anulowane, jeżeli karta nie jest używana w okresie 36 miesięcy. Sprawdzenie salda karty w sklepie jest uznawane za jej użycie. TK Maxx nie wypłaca równowartości salda anulowanej karty.

TK Maxx nie aktywuje ani nie wydaje duplikatów anulowanej karty.

Posiadacz Karty Upominkowej odpowiada za jej bezpieczeństwo, a w przypadku kradzieży lub zagubienia nie wystawia się duplikatów.

 

REGULAMIN KONKURSU „PRAWDZIWIE BIAŁE ŚWIĘTA"

 

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób legalnie mieszkających w Polsce, które ukończyły 18 rok życia (z wyjątkiem określonym w pkt 7 c poniżej), z wyłączeniem wszelkich osób zawodowo związanych z Konkursem lub z Organizatorem, w szczególności z wyłączeniem pracowników i współpracowników Organizatora.

 

 1. Aby wziąć dział w konkursie, dokonanie zakupu nie jest wymagane. Wymagany jest natomiast dostęp do Internetu i posiadanie ważnego konta w serwisie Facebook. 

 

 1. Okres trwania konkursu: W konkursie można wziąć udział od godziny 09:00 dnia 27 listopada 2017 r. do 23:59 CET (czasu środkowoeuropejskiego) dnia 10 grudnia 2017 r. 

 

 1. Jak wziąć udział w konkursie: Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Facebook (lub utworzyć je bezpłatnie) i wejść na stronę https://www.facebook.com/TKMaxxPL. Następnie pod postem konkursowym „Prawdziwie Białe Święta” należy umieścić komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe: „komu i dlaczego chciałbyś podarować wyjątkowy prezent w postaci imprezy "Prawdziwie Białych Świąt"? Osoba wytypowana przez uczestnika w komentarzu konkursowym do udziału w imprezie „Prawdziwie Białe Święta” będzie na potrzeby regulaminu nazywana „Nominowanym”.  Komentarz powinien zawierać imię Nominowanego oraz uzasadnienie dlaczego Nominowany zasługuje na otrzymanie nagrody.

 

Uczestnicy nie muszą oznaczyć Nominowanego.

 

 1. W Okresie trwania konkursu można dokonać dowolnej liczby zgłoszeń. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię Nominowanego do udziału w imprezie „Prawdziwie Białe Święta” oraz uzasadnienie nominacji.

 

 1. Nagroda: Każdy z czwórki (4) zwycięzców otrzyma Nagrodę dla Zwycięzcy (osoby, która zgłosiła nominację), Nominowanego i pięciorga (5) gości. Nagroda obejmuje:

 

 1. Siedem (7) biletów na wydarzenie specjalne „Prawdziwie Białe Święta”, która odbędzie się w dniu 15-16 grudnia 2017 r w hotelu Villa Omnia w miejscowości Trębki Nowe 17a, 05-170 Zakroczym.
 2. Wstęp na wydarzenie, w tym udział w zabawach i obiedzie świątecznym zorganizowanym przez organizatora wydarzenia;
 3. Bilety na podróż wyłącznie na terenie Polski pociągiem lub autobusem ze stacji najbliższej miejscu zamieszkania każdej z osób uczestniczących w wydarzeniu specjalnym Prawdziwie Białe Święta; oraz
 4. Zakwaterowanie na dwie noce (z piątku 15.12 na sobotę 16.12 oraz z soboty 16.12 na niedzielę 17.12) dla Zwycięzcy, Nominowanego i 5 gości.

 

Zwycięzca Konkursu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i inne podmioty współdziałające z Organizatorem jego imienia i nazwiska, wizerunku, numeru do kontaktu, adresu pocztowego, adresu email i wieku w celu ogłoszenia wyników konkursu oraz do wszelkich innych uzasadnionych i związanych z Konkursem celów. Ponadto, w celu potwierdzenia przyjęcia nagrody, Zwycięzca, Nominowany i 5 gości zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora i inne podmioty współdziałające z Organizatorem (w szczególności podmiot świadczący usługi hotelarskie) oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach marketingowych Organizatora.

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące Nagrody:
  1. Wszyscy zwycięzcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z odbiorem biletów, a wydatki nie są częścią Nagrody;
  2. Zakwaterowanie zapewnione jest w hotelu Villa Omnia w Trębkach Nowych (kod pocztowy 05-170 Zakroczym) na dwie noce (z piątku 15.12 na sobotę 16.12 oraz z soboty 16.12 na niedzielę 17.12);
  3. Nominowany i wszyscy goście muszą mieć ukończone 18 lat, chyba, że towarzyszy im pełnoletni rodzic lub opiekun;
  4. Wszystkie elementy składające się na pakiet nagród muszą zostać zrealizowane jako część tej samej podróży;
  5. Bilety na podróż nie podlegają zwrotowi i nie można ich przekazywać innym osobom. Po wystawieniu biletów, będą one ważne jedynie dla wyznaczonych w nich dat i godzin. Imiona i nazwiska pasażerów w dokumentach podróży nie podlegają zmianom po ich potwierdzeniu;
  6. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśniamy, że nagroda nie obejmuje żadnych z poniższych elementów, chyba, że określono to wcześniej: dodatkowe podróże/transport, dodatkowe zakwaterowanie, posiłki, napoje, pamiątki, napiwki, opłaty za parking, dodatkowe wycieczki i atrakcje ani żadne inne koszty o charakterze osobistym (z uwzględnieniem wydatków), a Organizator ani żaden dostawca jakiejkolwiek części Nagrody nie będzie ponosił odpowiedzialności za takie koszty;
  7. W ramach Nagrody dla Zwycięzcy, Nominowanego i 5 gości zapewnione jest ubezpieczenie na czas trwania okresu realizacji Nagrody, z wyłączeniem ubezpieczenia związanego z podróżą;
  8. Zwycięzcy muszą poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach dostępu dla wózków inwalidzkich i tym podobnych; a także
  9. Aby zameldować się w hotelu potrzebna będzie ważna karta kredytowa lub debetowa, która zostanie wykorzystana jako gwarancja nieprzewidzianych wydatków, jak rozmowy telefoniczne lub usługi.

 

 1. Nagroda zostanie utracona w przypadku, gdy:
  1. Zwycięzca, Nominowany lub goście nie są w stanie skorzystać z nagrody w terminie wskazanym w punkcie 6a;
  2. Zwycięzca, Nominowany lub goście nie są w stanie przedłożyć niezbędnych dokumentów, tj. zgody na przetwarzanie wizerunku, paszportu, jeśli jest wymagany itp.;
  3. Zwycięzca, Nominowany lub goście mają jakiekolwiek problemy imigracyjne, które uniemożliwiają im podróżowanie na terenie Polski; lub
  4. Zwycięzca, Nominowany lub goście mają jakiekolwiek przeciwwskazania medyczne, prawne lub innej natury, które uniemożliwiają im przyjęcie Nagrody lub uczestnictwo w Nagrodzie.

 

 1. Komentarze konkursowe uczestników zostaną ocenione w przeciągu 1 dnia roboczego od zakończenia Konkursu przez jury, które weźmie pod uwagę:
  1. Jak interesująca jest nominacja;
  2. Jak kreatywna jest nominacja; oraz
  3. Spełnienie wymogów formalnych zgłoszenia
    
 2. Zasady powiadamiania zwycięzców: Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem odpowiedzi na swój komentarz w serwisie Facebook z podaniem adresu email do kontaktu. Ze Zwycięzcą skontaktujemy się w dniu obrad jury. W przeciągu 24 godzin od pierwszego kontaktu wymagana będzie jego odpowiedź potwierdzająca prawo uczestnictwa i przyjęcie Nagrody przez Zwycięzcę, Nominowanego i Gości. Zwycięzca musi ponadto podać swoje pełne imię i nazwisko, numer do kontaktu, adres pocztowy, adres email i wiek. Również Nominowany i Goście mają obowiązek przekazania wyżej wymienionych danych w powyższym terminie.  Ponadto Zwycięzca, Nominowany i Goście mają obowiązek udzielić zgód, o których mowa w pkt. 6 powyżej. Jeśli Zwycięzca, Nominowani i Goście nie udzielą odpowiedzi i zgód zawierających powyższe informacje w ciągu określonych ram czasowych, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Zwycięzcy, a co za tym idzie również Nominowanego i Gości i przyznania Nagrody innym osobom. Ramy czasowe dla alternatywnego Zwycięzcy mogą się różnić.

 

 1. Nadzór nad przesyłanymi materiałami: Organizator odrzuci zgłoszenia, które, według uzasadnionej opinii Organizatora:
  1. zawierają obraźliwe treści lub mogłyby negatywnie wpłynąć na imię, reputację lub wartość Organizatora lub dowolnego partnera marki;
  2. zawierają znaki towarowe, logo, materiały chronione prawami autorskimi, do których uczestnik Konkursu nie ma praw własności lub zostały użyte bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw (w tym słynne nazwiska, nazwy firm itp.);
  3. zniesławiają, przeinaczają lub obrażają inne osoby lub firmy, w tym między innymi Organizatora (łącznie z jego partnerami); oraz
  4. promują jakiekolwiek poglądy polityczne.

 

 1. Bilety na podróż zostaną dostarczone drogą e-mailową lub kurierem najpóźniej 14 grudnia 2017 r.

 

 1. Prawa do nagród nie można przenosić na inne osoby, wymieniać na gotówkę ani inną alternatywę w części ani w całości. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody pakietem alternatywnym o podobnej lub większej wartości.

 

 1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie, zwycięzcy wyrażają zgodę na udział w akcjach promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora lub jego przedstawicielstwa.

 

 1. Uznaje się, że poprzez wzięcie udziału w tym Konkursie uczestnik przyjmuje niniejsze warunki ogólne oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

 1. W razie nieprzewidzianych okoliczności i jeśli, pomimo usilnych starań Organizatora, nie będzie on w stanie administrować Konkursem w sposób uczciwy i należyty, Organizator ani jego firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności i mają prawo odwołać Konkurs lub zmienić jej zakres. Dokona tego jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Organizator ma także prawo dyskwalifikacji uczestnika, który dokonał manipulacji lub nadużycia w procesie zgłoszeniowym. Jeśli uczestnik dopuścił się oszustwa i nieuczciwości, nie będzie miał prawa do nagrody.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelne, niekompletne lub spóźnione zgłoszenia.

 

 1. Organizator zobowiązuje się do korzystania z dostarczonych danych osobowych wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu, natomiast może wykorzystać je do innych celów dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody uczestnika. Dane osobowe uczestników będą zawsze przechowywane poufnie i zgodnie z Polityką prywatności TJX Poland dostępną na: http://www.tkmaxx.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

 

 1. Wszystkie zgłoszenia muszą być dokonane bezpośrednio przez osobę, która zgłosiła swój udział w Konkursie.

 

 1. Zgłoszenia masowe dokonane przez grupy handlowe lub konsumenckie, lub przez podmioty trzecie nie będą akceptowane. Niepełne lub nieczytelne zgłoszenia oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów niniejszych warunków ogólnych w całości, zostaną zdyskwalifikowane i nie będą liczone.  

 

 1. Organizator może odmówić przyznania nagrody lub dochodzić jej zwrotu w przypadku, gdy uczestnik dokonał oszustwa, działał nieuczciwie lub nie był uprawniony wedle niniejszych warunków ogólnych.
   
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub obrażenia ciała poniesione przez uczestnika przystępującego do Konkursu, lub wynikające z przyjęcia bądź realizacji jakiejkolwiek nagrody.
   
 3. Decyzje podejmowane przez Organizatora mają charakter ostateczny i wiążący i nie przewiduje się w tej sprawie jakichkolwiek zawiadomień.

 

 1. Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa polskiego oraz wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

 

Organizator: TJX Poland sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00017, Warszawa, Polska 

 

DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET W TK MAXX, OGÓLNE WARUNKI

Data ogłoszenia: 14 listopada 2017

 1. WSTĘP
  1. Jesteśmy bardzo podekscytowani Dniem Świątecznych Skarpet 6 grudnia 2017 r. w TK Maxx. Aby każdy z Was dobrze zrozumiał, na czym polega zaangażowanie w ten projekt, poniżej przedstawiamy ogólne warunki („Warunki”), które będą mieć zastosowanie do każdego, kto zechce wziąć udział w naszej charytatywnej kampanii organizowanej poprzez social media („Kampania”). Przeczytaj niniejsze Warunki dokładnie – jeżeli nie akceptujesz ich treści, prosimy, abyś nie brał udziału.

 

 1. Jeżeli chcesz otrzymać kopię Warunków, możesz je wydrukować lub poprosić o przesłanie ich kopii pocztą, przesyłając zaadresowaną do Ciebie i opatrzoną znaczkiem pocztowym kopertę, na adres podany na końcu niniejszych Warunków.

 

 1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

 

 1. Zapraszamy każdego, aby w okresie pomiędzy godziną 00.01 dnia 14 listopada 2017 a 23.59 dnia 6 grudnia 2017 (Okres) zamieścił zdjęcie swoich stóp ubranych w  ulubione świąteczne skarpety, na naszej stronie na Facebooku lub na swoim profilu na Instagramie („Social Media”).  Na Facebooku Twój post powinien zostać umieszczony w okienku komentarza pod naszym postem ogłaszającym Kampanię lub jako post gościa umieszczony w Okresie.

 

 1. Mamy nadzieję, że pomożesz nam zebrać kwotę będącą równowartością 15 000 funtów dla programu Akademia Przyszłości prowadzonego przez Stowarzyszenie WIOSNA. Za każdą osobę, która zamieści swoje zdjęcie, na którym nosi swoje ulubione świąteczne skarpetki, na Social Mediach pomiędzy godziną 00.01 dnia 14 listopada 2017 a 23.59 dnia 6 grudnia 2017, dokonamy darowizny na rzecz programu Akademia Przyszłości prowadzonego przez Stowarzyszenie WIOSNA w wysokości 5 PLN, maksymalnie do łącznej wysokości kwoty będącej równowartością 15 000 funtów. Jeżeli zbierzemy kwotę będącą równowartością 15 000 funtów przed terminem przypadającym o godzinie 23.59 w dniu 6 grudnia 2017, nadal możesz zamieszczać swoje zdjęcia na Social Mediach, jednak z tytułu ich zamieszczenia nie będziemy dokonywać dalszych darowizn. Odwiedź stronę [https://akademiaprzyszlosci.org.pl/], aby dowiedzieć się więcej o wspaniałej pracy, jaką wykonuje Akademia Przyszłości – program prowadzony przez Stowarzyszenie WIOSNA. Darowizny będą dokonywane tylko w odniesieniu do postów z Polski.

 

 1. WARUNKI

 

 1. Aby wziąć udział w Kampanii, musisz mieć co najmniej ukończone 13 lat. Uczestnicy mający mniej niż 18 lat muszą uzyskać uprzednią zgodę rodzica na wzięcie udział w Kampanii.

 

 1. Zamieszczony post powinien przedstawiać Twoje stopy ubrane w świąteczne skarpetki (najlepiej którekolwiek z naszej fantastycznej oferty, ale każde inne świąteczne skarpetki też będą dobre) i być opatrzony hasztagiem: #dzienswiatecznychskarpet.

 

 1. Twoje posty nie mogą zawierać:

 

 1. treści bezprawnych, obscenicznych, szkalujących, agresywnych, naruszających czyjąś prywatność, zawierających nagość lub przekleństwa – krótko mówiąc: bądź miły!;
 2. treści, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub jakiekolwiek inne prawa, ani też treści, które zawierają reklamy, zdjęcia celebrytów lub znaki towarowe i loga innych firm – jeżeli masz wątpliwości, czy planowany post spełnia ten warunek, po prostu go nie zamieszczaj;
 3. zdjęcia innej osoby niż Ty sam, chyba że uzyskałeś jej uprzednią zgodę na publikację..

 

 1. Prosimy, abyś nie zamieszczał tych samych zdjęć więcej niż raz lub z różnych kont lub na różnych Social Mediach, ani nie korzystał z makr lub innych zautomatyzowanych instrumentów.

 

 1. Powinieneś upewnić się, że Twoje działanie będzie zgodne z warunkami określającymi korzystanie z Social Mediów, za pomocą których opublikujesz zdjęcie. Jeżeli nie robiłeś zdjęcia sam, upewnij się, że osoba, która jest jego autorem, nie ma nic przeciwko opublikowaniu zdjęcia w ramach Kampanii (tj. upoważnia Cię do tego), ani też nie ma nic przeciwko użyciu go w sposób określony w punkcie 5 poniżej.

 

 1. TWOJE DANE OSOBOWE

 

 1. W związku z Twoim udziałem w Kampanii będziemy zbierać dane dotyczące Twojej osoby. Prosimy, abyś zapoznał się z Polityką Prywatności w celu uzyskania informacji o danych osobowych, jakie zbieramy przez Internet, a także o celach, dla jakich dane te wykorzystujemy. Będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce. Poprzez wzięcie udziału w Kampanii wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych i ich udostępnienie dostawcom usług, z pomocą których realizujemy Kampanię oraz działania promocyjne określone w punkcie 5 poniżej.

 

 1. Przez wzięcie udziału w Kampanii wyrażasz zgodę na warunki ochrony prywatności stosowane przez Social Media, za pomocą których publikujesz swój post. Aby uzyskać treść tych warunków, sprawdź je na właściwych stronach tych serwisów.

 

 1. Masz prawo dostępu do danych osobowych przez nas przetwarzanych, jak też do żądania, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania. Wszelkie zapytania i prośby w tym zakresie winny być kierowane na piśmie, na adres e-mail podany na końcu niniejszych Warunków; z tytułu przesłania do Ciebie żądanej informacji możemy pobrać niewielką opłatę administracyjną.

 

 1. Wszelkie dane osobowe i inne informacje dotyczące uczestników Kampanii będą przez nas zachowane przez rozsądny okres po zakończeniu Kampanii, dla celów audytu i prawnych, a także w celu możliwości udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące Kampanii.

 

 1. NASZE PRAWO DO WYKORZYSTANIA TWOICH POSTÓW

 

 1. Poprzez zamieszczenie posta na stronach Social Mediów i użycie hasztagu #dzienswiatecznychskarpet oraz oznaczeniem @TK Maxx i @Akademia Przyszłości udzielasz nam niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielenia sublicencji) do użycia całości lub części materiału składającego się na Twój post („Twój Kontent”), , dla jakichkolwiek komercyjnych i niekomercyjnych celów, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Twojego Kontentu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Twój Kontent utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Twojego Kontentu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

włączając w to:

 • udostępnianie Twojego Kontentu poprzez Social Media innym użytkownikom tych serwisów;
 • włączanie Twojego Kontentu do naszych kampanii marketingowych i reklam, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w Social Mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);
 • Pomimo, że nie mamy takiego obowiązku, zastrzegamy sobie prawo, aby skontaktować się z Tobą (na przykład poprzez Twoje konto w social mediach) przed jakimkolwiek wykorzystaniem Twojego Kontentu w reklamach lub kampaniach marketingowych.
 • Upoważniasz Grupę TKMAXX również do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych powstałych z wykorzystaniem Twojego Kontentu oraz zezwalasz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do takich utworów, to jest do korzystania i rozporządzania modyfikacjami Twojego Kontentu przed lub po jego publikacji. Przykładowo, możemy: zmienić rozmiar, wykorzystać w zbiorze, zmienić format, przekonwertować lub zdekodować Twoje zdjęcie lub też połączyć całość lub część Twojego Kontentu z kontentem naszym lub pochodzącym od naszych licencjodawców (w tym: kontentem podchodzącym od innych uczestników Kampanii, na przykład poprzez stworzenie kolażu).
 • Zgadzasz się, że nie mamy obowiązku oznaczać Twojego Kontentu Twoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem i nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezpłatnie zobowiązujesz się do niewykonywania Twoich autorskich praw osobistych w odniesieniu do Twojego Kontentu i upoważniasz Grupę TKMAXX do wykonywania tych praw w Twoim imieniu.
 • Oświadczasz, że przysługują Ci majątkowe i osobiste prawa autorskie do Twojego Kontentu w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji i upoważnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5.
 • Dobrowolnie upoważniasz Grupę TKMAXX do nieodpłatnego korzystania z Twojego wizerunku utrwalonego w Twoim Kontencie w jakichkolwiek celach promocyjnych i reklamowych Grupy TKMAXX przez okres rwania Kampanii od zamieszczenia postu, w którym jest Twój wizerunek, w tym do:

 

 • udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie przez Social Media innym użytkownikom tych serwisów;
 • udostępniania Twojego wizerunku zawartego w Twoim Kontencie w naszych kampaniach marketingowych i reklamach, czy to w Internecie (na naszej stronie www, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w Social Mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);
 • zmiany rozmiaru, wykorzystania w zbiorze, zmiany formatu, innej modyfikacji Twojego wizerunku lub też połączenia całości lub części Twojego wizerunku z innym kontentem.

 

 1. NASZE PRAWO DO USUNIĘCIA TWOICH POSTÓW

 

 1. Zgadzasz się, że mamy prawo usunąć wszelkie zdjęcia, jakie publikujesz na stronach Social Mediów, z jakichkolwiek powodów, w tym z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

 

 1. ZMIANY WARUNKÓW

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Kampanii (na przykład wydłużenia lub zmiany okresu, kiedy Kampania będzie prowadzona) lub wprowadzenia innych zmian do Kampanii lub do niniejszych Warunków, lecz tylko wówczas, gdy taka konieczność powstanie na skutek okoliczności od nas niezależnych.

 

 1. Kiedy tylko będzie to możliwe, poinformujemy Cię o tych zmianach przed ich wprowadzeniem lub w dacie, kiedy te zmiany wprowadzimy, poprzez opublikowanie zmienionych Warunków na tej stronie i / lub w formie posta na stronach Social Mediów.

 

 1. INFORMACJE PRAWNE

 

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za posty nieopublikowane lub opublikowane z opóźnieniem na skutek jakichkolwiek błędów w działaniu sieci, sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

 

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, jakie możesz ponieść w związku z Twoim udziałem w Kampanii.

 

 1. TJX Poland Sp. z o.o. jest promotorem Dnia Świątecznych Skarpet w TK Maxx. TJX Poland Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w Polsce, zarejestrowaną pod numerem KRS 329191, z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Marszałkowskiej 104/122.  

 

 1. Grupa TKMAXX obejmuje TJX Poland Sp. z o.o. oraz wszystkie podmioty powiązane z nią kapitałowo w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty w sposób bezpośredni lub pośredni posiadające udziały w jej kapitale zakładowym, podmioty od niej w ten sposób zależne lub powiązane, jak również wszelkie podmioty działające na zasadach franszyzy udzielonej przez którykolwiek ze wskazanych wcześniej podmiotów (dalej każdy z tych podmiotów, a także wszystkie łącznie zwane są „Grupą TKMAXX”). Wszelkie odwołania do „nas” stanowią odwołania do Grupy TKMAXX.

 

 1. Nasza Kampania Dzień Świątecznych Skarpet w TK Maxx nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, związana lub administrowana przez Facebook lub Instagram. Biorąc udział w Kampanii dostarczasz informacje nam, a nie właścicielom tych serwisów i z tego powodu właściciele tych serwisów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu organizacji przez nas Kampanii. Biorąc udział w Kampanii zgadzasz się, że Facebook i Instagram nie mają wobec Ciebie żadnych obowiązków związanych z Kampanią.

 

 1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić skargę związaną z Kampanią lub też chciałbyś się dowiedzieć, jaka kwota została zebrana i przekazana na rzecz programu Akademia Przyszłości, prowadzonego przez Stowarzyszenie WIOSNA w danym momencie trwania Kampanii, skontaktuj się z nami pisząc e-mail na adres: Corporate_Responsibility@tjxeurope.com.

 

 1. Biorąc udział w Kampanii potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze Warunki i akceptujesz je.

 

 1. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z ich stosowania będą rozstrzygane przez sądy w Polsce.