konkursy

 

Regulamin konkursu „Święta na maxxa”

 

§ 1.Postanowienia ogólne

1. [Konkurs] Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Święta na maxxa” (dalej: „Konkurs”).

2. [TK Maxx] Konkurs jest prowadzony w celu promocji sieci sklepów „TK Maxx” prowadzonych na terytorium Polski przez TJX Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000329191, NIP: 7010180987, o kapitale zakładowym w wysokości 35.000.000,00 zł, kontaktowy adres e-mail: obslugaklienta@tkmaxx.pl (dalej: „TK Maxx”).

3. [Organizator] Organizatorem Konkursu jest Ogilvy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137229, NIP: 5260000459, o kapitale zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, kontaktowy adres e-mail: tkmaxxpolska@ogilvy.com (dalej: „Organizator”).

4. [Przyrzeczenie publiczne] Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.

5. [Instagram] Informacje o Konkursie są dostępne w ramach konta TK Maxx w serwisie społecznościowym Instagram (dalej: „Konto”) dostępnego pod adresem https://www.instagram.com/tkmaxxpl/. W ramach Konta możliwe jest uzyskanie informacji
o Konkursie i zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz zapoznanie się z wynikami Konkursu.

6. [Terytorium] Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. [Czas Trwania Konkursu] Konkurs trwa od chwili publikacji przez Organizatora w ramach Konta w dniu 2 grudnia 2019 r. postu z zadaniem konkursowym, o którym mowa w dalszej części Regulaminu, do dnia 10 grudnia 2019 r., do godziny 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). 

§ 2.Uczestnictwo w Konkursie

1. [Dobrowolność] Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. [Uczestnik] Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

3. [Wymaganie] Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram.

4. [Wyłączenie] W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy TK Maxx ani Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostających
w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3.Zasady Konkursu

1. [Zadanie konkursowe] Zadanie konkursowe polega na tym, aby w Czasie Trwania Konkursu zamieścić w serwisie Instagram wraz z hashtagiem #świętanamaxxa zdjęcie prezentujące najpiękniejszą bożonarodzeniową dekorację dostępną w sklepach sieci TK Maxx
w Polsce oraz oznaczyć Konto „tkmaxxpl” (TK Maxx Polska) w publicznie dostępnym poście zawierającym zdjęcie.

2. [Praca Konkursowa] Pracę konkursową w Konkursie stanowi zdjęcie, o którym mowa w ust. 1, wraz z hashtagiem #świętanamaxxa oraz oznaczeniem Konta „tkmaxxpl” (TK Maxx Polska) (dalej: „Praca Konkursowa”). W Konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie Prace Konkursowe składające się ze wszystkich wymienionych w zdaniu poprzednim elementów, z tym zastrzeżeniem, że oznaczenie Pracy Konkursowej hashtagiem zapisanym bez polskich znaków będzie uwzględniane. Zamieszczony przez Uczestnika wraz z Pracą Konkursową opis nie stanowi elementu Pracy Konkursowej i nie podlega ocenie w ramach Konkursu, jednakże w przypadku jego sprzeczności z Regulaminem, w szczególności z treścią ust. 4 poniżej, Praca Konkursowa może w takim wypadku podlegać dyskwalifikacji i nie zostać wzięta pod uwagę w Konkursie.

3. [Termin] Prace Konkursowe mogą być zgłaszane przez Uczestników wyłącznie w Czasie Trwania Konkursu, w każdym wypadku najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 23:59:59.

4. [Treści niedozwolone] Niedozwolone jest dostarczanie w ramach Konkursu treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje, w tym w szczególności:

 1. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
 2. nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;
 3. obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
 4. propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totalitarną;
 5. godzących w dobra osobiste TK Maxx, Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym innych Uczestników Konkursu;
 6. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;
 7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
 8. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego TK Maxx, w tym Konta lub postu konkursowego;
 9. promujących produkty lub usługi inne niż te oferowane przez TK Maxx;
 10. zawierających antyreklamę marki TK Maxx lub jej produktów.

5. [Ta sama Praca Konkursowa] Ta sama Praca Konkursowa może być zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz, przy czym nie stanowi tej samej Pracy Konkursowej zdjęcie przedstawiające tę samą dekorację bożonarodzeniową w innym ujęciu bądź w istotnie odmienny sposób.

6. [Liczba Prac Konkursowych] Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.

7. [Wykluczenie] W Konkursie podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę Prace Konkursowe naruszające Regulamin, w tym w szczególności postanowienia ust. 4-5 powyżej, jak również takie, do których dostęp został zablokowany przez samego Uczestnika bądź przez serwis Instagram w związku z naruszeniem regulaminu lub polityk tego serwisu.

8. [Dostarczane treści] Organizator nie tworzy ani nie dostarcza treści (w tym Prac Konkursowych) przygotowanych w ramach Konkursu przez Uczestników.

9. [Rezygnacja] Uczestnik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie co do swoich wszystkich lub wybranych Prac Konkursowych, usuwając post, w którym zamieścił Pracę Konkursową. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie przed ogłoszeniem listy laureatów oznacza rezygnację z nagrody, w przypadku jej przyznania.

§ 4.Nagrody w Konkursie

1. [Nagrody] W Konkursie przyrzeczone są 23 (dwadzieścia trzy) nagrody (dalej jako: „Nagrody”), każda w postaci karty upominkowej możliwej do zrealizowania w sklepach sieci TK Maxx na terytorium Polski o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 11 zł, to jest Nagroda o łącznej wartości 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych) brutto.

2. [Karta podarunkowa] Zasady działania kart upominkowych opisane są
w regulaminie dostępnym pod następującym adresem URL: https://www.tkmaxx.pl/warunki-korzystania-ze-strony#warunki-korzystania-z-kart-upominkowych. Nagrodami w Konkursie są karty podarunkowe o określonej wartości.

3. [Komisja] Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”). Komisja wyłoni laureatów Konkursu przyznając 23 (dwadzieścia trzy) Nagrody dla najlepszych Prac Konkursowych, spośród Uczestników, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia do Konkursu i nie zostali zdyskwalifikowani, z uwzględnieniem pomysłowości i kreatywności przygotowanej Pracy Konkursowej.

4. [Termin] Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi nie później niż w terminie
3 (trzech) dni, licząc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Konkursie.

5. [Podatek] Nagrody wydane zostają zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W szczególności kwota pieniężna, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowiąca integralną część Nagrody, zostaje potrącona w momencie wydania Nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że powyższa kwota pieniężna nie jest wypłacana laureatowi Nagrody.

§ 5.Wydanie Nagród

1. [Informacja o laureatach] Informacja o laureatach Konkursu zostanie podana w formie Instagram story, w której oznaczeni zostaną laureaci poprzez podanie nazw profili, na których zamieszczone zostały nagrodzone Prace Konkursowe. Instagram story opublikowana zostanie na Koncie w ciągu 3 (trzech) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. [Powiadomienie] Niezależnie od zamieszczenia informacji o laureatach Konkursu zgodnie z ust. 1 powyżej, laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu im Nagrody poprzez zamieszczony przez Konto w terminie 3 (trzech) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu komentarz pod postem Uczestnika zawierającym nagrodzoną Pracę Konkursową. Komentarz zawiera informację o konieczności spełnienia przez laureata warunków wskazanych w ust. 3-4 poniżej.

3. [Warunki] Warunkiem wydania laureatowi Nagrody jest:

 1. potwierdzenie chęci odbioru Nagrody oraz spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie;
 2. podanie danych teleadresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu w Polsce oraz numeru telefonu do kontaktu.

4. [Potwierdzenie] Potwierdzenie chęci odbioru Nagrody i podanie danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości wysłanej przez laureata do Konta w ramach serwisu Instagram. Potwierdzenie powinno być dokonane w terminie 3 (trzech) dni, licząc od dnia zamieszczenia komentarza, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

5. [Przypomnienie] W przypadku, gdy po upływie 2 (dwóch) dni od dnia zamieszczenia komentarza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, laureat nie dokona potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Konto ponownie zamieści pod postem zawierającym nagrodzoną Pracę Konkursową Uczestnika komentarz zawierający powiadomienie, wskazując czas pozostały do potwierdzenia chęci odbioru Nagrody i przekazania danych teleadresowych.

6. [Utrata prawa do Nagrody] Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również nieprzekazanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, oznaczać będzie brak spełnienia przez laureata warunków wydania Nagrody i tym samym rezygnację z Nagrody. W takim wypadku laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Wówczas Komisja może zadecydować o przyznaniu tej Nagrody innemu Uczestnikowi, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 4 Regulaminu.

7. [Sposób wydania] Wydanie Nagród nastąpi przesyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przesłania przez laureata potwierdzenia spełniającego wymagania opisane w ust. 2-3 powyżej.

8. [Pokwitowanie] Nagrody są wydawane za pokwitowaniem dokonywanym przez laureata.

9. [Niewydanie Nagrody] Jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora oraz podmiot dokonujący dostarczenia Nagrody należytej staranności, wydanie laureatowi Nagrody okaże się niemożliwe na skutek okoliczności leżących po stronie laureata, takich jak np. podanie nieprawidłowego adresu do wysyłki Nagrody, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.

10. [Cesja] Uczestnik nie może bez zgody Organizatora przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osobę trzecią.

11. [Wymiana] Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani nagrody innego rodzaju.

§ 6.Własność intelektualna

1. [Oświadczenie Uczestnika] Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada uprawnienia do niej, umożliwiające mu udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa poniżej, oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw wyłącznych osób trzecich, w tym cudzych praw autorskich, np. praw z wcześniej udzielnych licencji, a w przypadku,
w którym zdjęcie będące elementem Pracy Konkursowej zawiera wizerunek osoby – że Uczestnik posiada i udziela Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie tego wizerunku w zakresie przewidzianym Regulaminem, chyba że zezwolenie takie nie jest wymagane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. [Licencja] W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela TK Maxx oraz Organizatorowi (licencjobiorcy) nieograniczonej czasowo ani terytorialnie nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), na korzystanie z tej Pracy Konkursowej dla celów realizacji Konkursu przez zwielokrotnianie Pracy Konkursowej dowolną techniką (w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), a także ich publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez TK Maxx lub Organizatora, w całości lub w części, samodzielnie lub jako część innego utworu na stronach internetowych Organizatora, TK Maxx oraz spółek z jego grupy kapitałowej, na oficjalnych profilach (kontach) Organizatora, TK Maxx i spółek z jego grupy kapitałowej w portalach społecznościowych (w tym Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), a także w ramach działań reklamowych
i informacyjnych.

3. [Uprawnienie Licencjobiorcy] Licencjobiorcy nie są zobowiązani do rozpowszechniania utworu.

4. [Świadczenie] Z tytułu udzielenia licencji oraz zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku,
o których mowa w ust. 1-3 powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna Nagroda w Konkursie, przyznawana i wydawana na warunkach określonych
w Regulaminie.

§ 7.Reklamacje

1. [Sposób złożenia] Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: tkmaxxpolska@ogilvy.com. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail do udzielenia odpowiedzi), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.

2. [Termin rozstrzygnięcia] Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, chyba że inny termin wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

3. [Podstawa] Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. [Dobrowolność] Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 8.Dane osobowe

1. [Zbierane dane osobowe] W związku z udziałem w Konkursie zbierane i przetwarzane przez Organizatora są następujące dane osobowe:

 1. w zakresie organizacji Konkursu, w szczególności oceny zgłoszonych Prac Konkursowych – nazwa konta Uczestnika w serwisie Instagram;
 2. w zakresie przekazywania Nagrody laureatowi Konkursu – imię, nazwisko, adres w Polsce do wysyłki Nagrody, numer telefonu;
 3. w zakresie składania reklamacji dotyczących Konkursu – imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail oraz ewentualnie inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

2. [Cele przetwarzania] Dane osobowe zbierane w ramach Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym oceny Prac Konkursowych, wyłonienia laureatów oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe laureatów Konkursu przetwarzane będą także w celu wydania Nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów podatkowych i o rachunkowości.

3. [Administratorzy] Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych, jest Organizator. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym oceny Prac Konkursowych i wyłonienia laureatów – niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przeprowadzenie Konkursu służącego promowaniu marki TK Maxx, będącej klientem Organizatora, oraz wykonanie zobowiązań Organizatora wynikających z przyrzeczenia publicznego;
 2. w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z udziałem w Konkursie – niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona praw Organizatora;
 3. w odniesieniu do danych osobowych laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania Nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości – prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest udokumentowanie wydania Nagrody na potrzeby podatkowe i rachunkowe. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania takich obowiązków.

4. [Okres przechowywania danych] Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i wydania Nagród. Po zakończeniu Konkursu i wydaniu Nagród dane osobowe Uczestników, w tym w szczególności tych, którzy złożyli reklamację lub otrzymali Nagrodę, będą dalej przetwarzane przez Organizatora w niezbędnym zakresie, do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań i należności podatkowych związanych z Nagrodą uzyskaną w Konkursie.

5. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale są one niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz – w przypadku wygranej – do otrzymania Nagrody. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie, a co się z tym wiąże – także brakiem możliwości otrzymania Nagrody. W przypadku chęci złożenia reklamacji, podanie danych również jest dobrowolne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości jej rozpatrzenia.

6. [Odbiorcy danych] Odbiorcą danych osobowych laureatów Konkursu jest firma kurierska dostarczająca Nagrody, której jednak udostępniane są tylko te dane, które są konieczne do dostarczenia Nagrody.

7. [Prawa] Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku,
  w którym przetwarzanie danych osobowych narusza prawo, w tym RODO;
 3. uprawnienia wskazane powyżej są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO.

8. [IOD, kontakt z Organizatorem w sprawie danych osobowych] W sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu, w tym w sprawie wykonania przysługujących praw, można kontaktować się z Organizatorem pisemnie na adres siedziby (pl. Konesera 8, 03-738 Warszawa) lub e-mailowo na adres kontakt@ogilvy.com. Organizator wyznaczył również inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Organizatora swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@ogilvy.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „IOD” na kopercie.

9. [Przetwarzanie danych przez Instagram] Konkurs jest realizowany za pośrednictwem serwisu Instagram należącego do spółki Facebook. Dane osobowe podane w ramach Konkursu poprzez serwis Instagram są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (Irlandia). Facebook przetwarza dane osobowe Uczestników niezależnie od Organizatora. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez Instagram należy zapoznać się z „Zasadami dotyczącymi danych na Istagramie”, które są dostępne na stronie internetowej: https://help.instagram.com/519522125107875.

§ 9.Postanowienia końcowe

1. [PDF] Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej, w tym do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF, na Koncie oraz na stronie internetowej TK Maxx pod następującymi adresami URL: https://www.tkmaxx.pl/konkursy.

2. [Zastrzeżenie dotyczące Instagram] Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany, popierany ani prowadzony przez serwis Instagram. Organizator informuje, że Instagram nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za Nagrody przyrzeczone przez Organizatora.

3. [Prawo polskie] Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.