konkursy

Regulamin konkursu „Jesteśmy z Wami od 10 lat”

 

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. [Konkurs] Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Jesteśmy z Wami od 10 lat” (dalej: „Konkurs”).

 2. [Zleceniodawca Konkursu] Zleceniodawcą Konkursu jest TJX Poland Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie (adres siedziby: ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000329191, NIP: 7010180987, o kapitale zakładowym w wysokości 35.000.000,00 zł, kontaktowy adres e-mail: obslugaklienta@tkmaxx.pl (dalej: „TK Maxx”).

 3. < > Organizatorem Konkursu jest Ogilvy Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000137229, NIP: 5260000459, o kapitale zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, kontaktowy adres e-mail: kontakt@ogilvy.com, działająca w imieniu i na rzecz TK Maxx (dalej: „TK Maxx”).

  [Przyrzeczenie publiczne] Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora.

 4. < > Konkurs jest przeprowadzany za pomocą strony „TK Maxx” w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Fanpage”) dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/pg/TKMaxxPL/, prowadzonej przez Organizatora na rzecz TK Maxx. W ramach Fanpage możliwe jest wprowadzenie pracy konkursowej na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu oraz zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności.

  [Terytorium] Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. [Czas Trwania Konkursu] Konkurs trwa od chwili uruchomienia przyjmowania zgłoszeń w dniu 23 września 2019 r. poprzez publikację na Fanpage przez Organizatora postu konkursowego, o którym mowa w dalszej części Regulaminu, do dnia 29 września 2019 r., do godziny 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). W powyższym okresie możliwe jest wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w dalszej części Regulaminu, i zgłoszenie go do Konkursu. 

§ 2.Uczestnictwo w Konkursie

 1. [Dobrowolność] Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 2. [Uczestnik] Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. [Wymaganie] Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook oraz aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

 4. [Wyłączenie] W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz TK Maxx ani członkowie najbliższej rodziny takich osób. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostających w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3.Zasady Konkursu

 1. [Zadanie konkursowe] Zadanie konkursowe polega na udzieleniu najlepszej, najciekawszej odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe: „Twoje wspomnienie związane z TK Maxx - opisz je w najciekawszy sposób”. Praca konkursowa w postaci odpowiedzi na pytanie, o którym mowa powyżej (dalej: „Praca Konkursowa”), może mieć dowolną postać (tekst, obraz, video, kolaż itp.), w tym może łączyć formy tekstowe i graficzne. W przypadku tekstu nie może on być jednak każdorazowo dłuższy niż maksymalnie 400 (czterysta) znaków (uwzględniając spacje
  i znaki specjalne).

 2. [Post Konkursowy] Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez zamieszczenie Pracy Konkursowej w komentarzu publicznym pod postem konkursowym zamieszczonym na Fanpage.

 3. [Termin] Prace Konkursowe mogą być zgłaszane przez Uczestników wyłącznie w Czasie Trwania Konkursu, w każdym wypadku najpóźniej do dnia 29 września 2019 r. do godziny 23:59:59.

 4. [Treści niedozwolone] Niedozwolone jest w ramach Konkursu i w ramach korzystania
  z Fanpage, dostarczanie treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje, w tym:

  1. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

  2. nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;

  3. obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;

  4. propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totalitarną;

  5. godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich, w tym innych Uczestników Konkursu;

  6. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;

  7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;

  8. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Organizatora w tym Fanpage lub postu konkursowego;

  9. promujących produkty lub usługi inne niż te oferowane przez TK Maxx;

  10. zawierających antyreklamę TK Maxx lub jej produktów.

 5. [Ta sama Praca Konkursowa] Ta sama Praca Konkursowa może być zgłoszona do Konkursu tylko jeden raz. Organizator nie bierze pod uwagę Pracy Konkursowej, która w całości lub w istotnej części została już zgłoszona do Konkursu przez innego Uczestnika. W razie wątpliwości za istotną część Pracy Konkursowej uznaje się tekst odpowiedzi na pytanie, sformułowania lub pomysły w nim użyte oraz wykorzystanie tych samych lub istotnie podobnych motywów graficznych, krajobrazowych, ujęć, zdjęć i innych treści.

 6. [Liczba Prac Konkursowych] Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.

 7. [Wykluczenie] W Konkursie podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę Prace Konkursowe naruszające Regulamin, w tym w szczególności postanowienia ust. 4-5 powyżej, jak również takie, do których dostęp został zablokowany przez samego Uczestnika bądź przez serwis Facebook w związku z naruszeniem polityk tego serwisu.

 8. [Dostarczane treści] Organizator nie tworzy ani nie dostarcza treści (w tym Prac Konkursowych) przygotowanych w ramach Konkursu przez Uczestników.

 9. [Rezygnacja] Uczestnik może w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie co do swoich wszystkich lub wybranych Prac Konkursowych, usuwając komentarz zawierający taką Pracę Konkursową. Rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie przed ogłoszeniem listy laureatów oznacza rezygnację z nagrody, w przypadku jej przyznania.

§ 4.Nagrody w Konkursie

1.         [Nagrody] W Konkursie są przyrzeczone następujące nagrody (dalej jako: „Nagrody”):

1.1.     pierwszego stopnia - 1 (jedna) Nagroda – w postaci pakietu 11 (jedenastu) kart upominkowych możliwych do zrealizowania w sklepach TK Maxx na terytorium Polski o wartościach: 10x910 zł oraz 1x900 zł, tj. pakiet kart upominkowych o łącznej wartości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1.111 zł, to jest Nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości 11.111 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych) brutto;

1.2.     drugiego stopnia - 3 (trzy) Nagrody – każda w postaci pakietu 2 (dwóch) kart upominkowych możliwych do zrealizowania w sklepach TK Maxx na terytorium Polski o wartości po 500 zł każda, tj. pakiet kart upominkowych o łącznej wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 111 zł, to jest Nagroda drugiego stopnia o łącznej wartości 1.111 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych) brutto;

1.3.     trzeciego stopnia - 7 (siedem) Nagród – w postaci karty upominkowej możliwej do zrealizowania w sklepach TK Maxx na terytorium Polski o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 56 zł, to jest Nagroda trzeciego stopnia o łącznej wartości 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) brutto.

2.       [Karta upominkowa TK Maxx] Zasady działania kart upominkowych TK Maxx opisane są w regulaminie dostępnym pod następującym adresem URL: https://www.tkmaxx.pl/warunki-korzystania-ze-strony#warunki-korzystania-z-kart-upominkowych. Nagrodami w Konkursie są karty upominkowe TK Maxx o określonej wartości, zgodnej z opisem stopnia danej Nagrody.

3.       [Komisja] Nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”) składającą się z przedstawicieli Organizatora i TK Maxx. Komisja wyłoni laureatów Konkursu przyznając 1 (jedną) nagrodę pierwszego stopnia, 3 (trzy) nagrody drugiego stopnia, 7 (siedem) nagród trzeciego stopnia. Wyłonienie laureatów nastąpi spośród Uczestników z uwzględnieniem unikalności, pomysłowości i kreatywności przygotowanej Pracy Konkursowej.

4.    [Termin] Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi nie później niż w terminie do 8 (osiem) dni, licząc od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Konkursie.

5.   [Podatek] Nagrody wydane zostają zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W    szczególności kwota pieniężna, o której mowa w ust. 1.1.-1.3. powyżej, stanowiąca integralną część każdej z Nagród, zostaje potrącona w momencie wydania Nagrody i podlega odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że powyższa kwota pieniężna nie jest wypłacana laureatowi Nagrody. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5.Wydanie Nagród

 1. [Informacja o laureatach] Informacja o laureatach Konkursu zostanie podana w formie postu opublikowanego na Fanpage w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez podanie imienia i nazwy miejscowości dotyczących osoby, która uzyskała Nagrodę oraz wskazaniem stopnia przyznanej Nagrody.

 2. [Powiadomienie] Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im Nagrody za pośrednictwem tzw. wiadomości prywatnej na Facebook, nie później niż w terminie 8 (ośmiu) dni, licząc od dnia przyznania Nagrody. Zawiadomienie o przyznaniu Nagrody zawiera informację o konieczności spełnienia przez laureata warunków wskazanych w ust. 3 – 4 poniżej.

 3. [Warunki] Warunkiem wydania laureatowi Nagrody jest:

  1. potwierdzenie chęci odbioru Nagrody oraz spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie;

  2. podanie danych teleadresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu w Rzeczypospolitej Polskiej do wysyłki Nagrody, adresu e-mail oraz numeru telefonu do kontaktu.

 4. [Potwierdzenie] Potwierdzenie chęci odbioru Nagrody i podanie danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinno nastąpić za pomocą wiadomości wysłanej przez laureata do Organizatora w odpowiedzi na wiadomość prywatną informującą o wygranej. Potwierdzenie powinno być dokonane w terminie 5 (pięciu) dni, licząc od dnia przesłania do Uczestnika powiadomienia zawierającego informację o przyznaniu Nagrody.

 5. [Przypomnienie] W przypadku, gdy po upływie 3 (trzech) dni od dnia wysłania do laureata powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, laureat nie udzieli potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator ponownie wyśle do tego laureata powiadomienie, wskazując czas pozostały do potwierdzenia chęci odbioru Nagrody i przekazania danych teleadresowych.

 6. [Utrata prawa do Nagrody] Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również nieprzekazanie danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, oznaczać będzie brak spełnienia przez laureata warunków wydania Nagrody i tym samym rezygnację z Nagrody. W takim wypadku laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Wówczas Komisja może zadecydować o przyznaniu tej Nagrody innemu Uczestnikowi, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 4 Regulaminu.

 7. [Niewydanie Nagrody] Jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora oraz podmiot dokonujący dostarczenia Nagrody należytej staranności wydanie laureatowi Nagrody okaże się niemożliwe na skutek okoliczności leżących po stronie laureata, takich jak np. podanie nieprawidłowego adresu do wysyłki Nagrody, Nagroda nie zostanie wydana i pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 8. [Sposób wydania] Wydanie Nagród nastąpi przesyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty przesłania przez laureata potwierdzenia spełniającego wymagania opisane w ust. 2-3 powyżej.

 9. < > Uczestnik nie może bez zgody Organizatora przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

  [Wymiana] Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze ani nagrody innego rodzaju.

 10. [Pokwitowanie] Nagrody są wydawane za pokwitowaniem dokonywanym przez laureata.

§ 6.Własność intelektualna

 1. [Oświadczenie Uczestnika] Dokonując zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada uprawnienia do niej, umożliwiające mu udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa poniżej, oraz że Praca ta nie narusza praw wyłącznych osób trzecich, w tym cudzych praw autorskich lub praw z wcześniej udzielnych licencji.

 2. [Licencja] W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem otrzymania zgłoszenia do Konkursu przez Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi (Licencjobiorcy) nieograniczonej czasowo ani terytorialnie nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), na korzystanie z tej Pracy Konkursowej dla celów realizacji Konkursu przez zwielokrotnianie Pracy Konkursowej dowolną techniką (w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), a także ich publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora, w całości lub w części, samodzielnie lub jako część innego utworu na stronach internetowych Organizatora oraz spółek z jego grupy kapitałowej, na oficjalnych profilach (kontach) Organizatora i spółek z jego grupy kapitałowej w portalach społecznościowych (w tym Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), a także w ramach działań reklamowych
  i informacyjnych.

 3. [Uprawnienie Licencjobiorcy] Licencjobiorca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu.

 4. [Świadczenie] Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2-3 powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie, przyznawana i wydawana na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 7.Reklamacje

 1. [Sposób złożenia] Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na piśmie, na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt@ogilvy.com. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji), wskazanie przyczyny reklamacji i treść żądania.

 2. [Termin rozstrzygnięcia] Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną –
  w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 3. [Podstawa] Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. [Dobrowolność] Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 8.Postanowienia końcowe

 1. [Dane osobowe] Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją Konkursu zamieszczone są w odrębnym dokumencie: „Polityka Prywatności”.

 2. [PDF] Regulamin oraz Polityka Prywatności Konkursu są udostępnione w wersji elektronicznej, w tym do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF na Fanpage oraz na stronie internetowej TK Maxx oraz centrum prasowym TK Maxx pod następującymi adresami URL: https://www.tkmaxx.pl/konkursy  oraz

  https://mediacentre.tkmaxx.pl/pressrelease/details/105/News_278/11492.

 3. [Zastrzeżenie dotyczące Facebook] Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook z siedzibą w Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za nagrody przyrzeczone przez Organizatora.

 4. [Prawo polskie] Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.